To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 4. De geolokalisatie

Wat is het standpunt van de hoven en rechtbanken?

In het geval van taxichauffeurs die tijdens de werkuren een zware verkeersovertreding gepleegd hadden, die via de GPS van de wagen vastgesteld werd, heeft het Arbeidshof van Brussel tot twee maal toe het door de GPS verstrekte bewijs aanvaard om te oordelen dat er wel degelijk een voldoende reden bestond om de ontslagprocedure wegens dringende reden op te starten[1].

In een arrest van 14 november 2011[2] heeft het Arbeidshof van Gent dan weer gevonnist dat de installatie en het gebruik van een geolokalisatiesysteem in de wagen van een werknemer door de werkgever onwettig was. In casu had de werkgever in zijn arbeidsreglement enkel vermeld dat alle voertuigen van de werknemers uitgerust waren met een GPS-trackingsysteem. Het Hof heeft geoordeeld dat deze loutere vermelding kennelijk niet volstond om aan de vereisten van rechtmatigheid (artikel 4 van de privacywet) en informatie van de betrokken persoon (artikel 9 van de privacywet) te voldoen.  Het Hof heeft derhalve besloten dat de werkgever een contractuele tekortkoming ten aanzien van zijn werknemer gepleegd had en daardoor een vergoeding aan die werknemer verschuldigd kon zijn indien deze laatste schade geleden had.

In een arrest van 2 maart 2016 stelde hetzelfde arbeidshof dat geen enkele wettelijke bepaling de werkgever (en een door hem betaalde aangestelde, inzonderheid een privédetective) toelaat om zonder instemming van de werknemer, laat staan zonder diens medeweten, een geolokalisatiesysteem in diens eigen wagen aan te brengen.

 


[1] Arbeidshof van Brussel, 20 december 2001 en Arbeidshof van Brussel, 18 november 2004.

[2] Arbeidshof van Gent, 14 november 2011.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018