To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst?

Minstens halftijds

Om het recht te openen op de werkuitkering Activa Brussels, moet de werknemer minstens halftijds tewerkgesteld worden.

Opgelet! Indien de werknemer halftijds tewerkgesteld is en de arbeidstijd nadien verlaagd wordt, dan gaat het recht op de werkuitkering verloren voor de maanden waarin de arbeidstijd lager is dan een halftijdse betrekking. Daarentegen, indien de arbeidstijd tijdens de overeenkomst verhoogd wordt tot een halftijdse betrekking, dan opent het recht op de werkuitkering vanaf het moment dat de arbeidstijd de duur van een halftijdse betrekking bereikt.

Minstens een duur van 6 maanden

Om recht te hebben op de werkuitkering, moet de werknemer bovendien een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden hebben. Zolang de overeenkomst minstens deze periode dekt, heeft de werkgever dus de keuze tussen een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.

Belangrijk om weten is dat het om één enkele overeenkomst van minstens 6 maanden moet gaan. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld 2 opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur van 3 maanden sluit, zal er geen recht zijn op de werkuitkering, omdat geen van de 2 overeenkomsten apart aan de voorwaarde van 6 maanden voldoet!

Wanneer er opeenvolgende contracten gesloten worden (waarvan er 1 minstens 6 maanden bedraagt) of wanneer de werknemer opnieuw aangeworven wordt door dezelfde werkgever, zijn er specifieke regels van toepassing. Hiervoor verwijzen we u naar de vraag “Wat gebeurt er indien de werknemer opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever?

Concreet

Indien de werknemer aan alle voorwaarden voor de werkuitkering voldoet, moet een arbeidsovereenkomst gesloten worden die aan de bovenvermelde kenmerken voldoet (minstens een halftijdse overeenkomst voor minstens 6 maanden) en waarin de specifieke bepalingen betreffende de Activa Brussels-regeling zijn opgenomen.  De partijen kunnen ook een specifieke bijlage 'Activa Brussels' bij de arbeidsovereenkomst voegen. Deze is beschikbaar op de website van Actiris.

Opgelet! Om ook recht te hebben op de aanmoedigingssteun voor opleiding, moet de werknemer met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangeworven worden.

Wat met de werkuitkeringen bij beëindiging van de overeenkomst vóór het verstrijken van de eerste 6 maanden?

Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst zal er slechts een werkuitkering uitbetaald worden voor de periodes waarin de werknemer effectief tewerkgesteld was.

In principe worden de reeds uitbetaalde werkuitkeringen niet teruggevorderd. Actiris zal de onrechtmatig verkregen bedragen echter wel terugvorderen indien blijkt dat het niet de bedoeling was de werknemer voor minstens 6 maanden tewerk te stellen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021