To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Structuur van de tewerkstellingsmaatregelen

Om u toe te laten de tewerkstellingsmaatregelen die u bij de aanwerving van een werknemer zou kunnen genieten, te bundelen, geven we u in deze fiche een overzicht van de voornaamste federale tewerkstellingsmaatregelen. 

Opgelet! Het merendeel van de tewerkstellingsmaatregelen zijn geregionaliseerd. Het is dus belangrijk om ook de verschillende regionale rubrieken in dit dossier te raadplegen.

U vindt een overzicht van de federale en regionale maatregelen onder de rubriek "Algemeen overzicht" van dit dossier.

Verschillende soorten tewerkstellingsmaatregelen

Vermindering van de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid

De werkgever kan nog gelijktijdig 2 soorten verminderingen van werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten[1] en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering.

Indien de werknemer voor een zelfde tewerkstelling in aanmerking komt voor meerdere doelgroepverminderingen, moet de werkgever een keuze maken.  Uiteraard mag hij de voordeligste nemen.

Het totale bedrag van de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen (structurele vermindering en doelgroepvermindering) mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de bijdragen die voor de betrokken werknemer verschuldigd zijn.  Als dit toch het geval is, primeert de structurele vermindering op de doelgroepvermindering.  Men zal dus in de eerste plaats de doelgroepvermindering beperken en daarna de structurele vermindering, voor zover dat nog nodig is.

Alle doelgroepverminderingen, met uitzondering van drie doelgroepverminderingen, zijn geregionaliseerd (zie hierna). De structurele vermindering blijft daarentegen een federale maatregel, waarvan u dus kan genieten ongeacht uw regio.

Activering van de werkloosheidsuitkeringen of werkuitkering

Een andere vorm van tewerkstellingsmaatregel is de activering van de werkloosheidsuitkeringen. In het geval van activering, ontvangt de betrokken werknemer een werkuitkering (activering van zijn werkloosheidsuitkeringen, hoewel hij niet meer werkloos is) van zijn betalingsorganisme (vakbond of hulpkas). De werkgever trekt de werkuitkering af van het nettoloon van zijn werknemer. Hierdoor vermindert zijn loonkost.  

De activering mag gecumuleerd worden met de verminderingen van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Het bedrag van deze steun mag echter de werkelijk gedragen loonkost van de werkgever niet overschrijden.

De toekenning van deze tewerkstellingsmaatregel hangt voortaan enkel af van de regio’s. Er is niets meer voorzien op federaal niveau.

Andere tewerkstellingsmaatregelen

Daarnaast bestaan er nog een aantal tewerkstellingsmaatregelen waar we nu niet verder op ingaan. U vindt hierover de nodige informatie in dit dossier.

 


[1] Ingevolge de tax shift is structurele vermindering van de sociale lasten geëvolueerd naar een maatregel die focust op de lage en middenlonen. Voor meer informatie, zie onze fiche "Structurele vermindering van de sociale lasten”.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2021