To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Mentors

Welke verbintenis moet de werkgever aangaan?

Om de doelgroepvermindering te genieten, moet de werkgever zich ertoe verbinden stages of opleidingen te organiseren en mentors belasten met de uitvoering en de opvolging ervan.

Het bewijs van deze verbintenis wordt geleverd:

  • ofwel via het sluiten van een overeenkomst, wanneer voor de personen die de opleiding of stage volgen noch een DmfA- noch een Dimona-aangifte moet gebeuren;
  • ofwel via de in de aangifte meegedeelde datum van in- en uitdiensttreding voor de personen voor wie tijdens de stage of opleiding wel een DmfA- en/of een Dimona-aangifte moet gebeuren.

Bewijs via overeenkomst

Eerste maal dat de werkgever dergelijke verbintenis aangaat

Wanneer de verbintenis in een overeenkomst wordt vastgelegd, moet deze:

  • worden gesloten tussen de werkgever en:
  • in geval van opleiding van leerkrachten of jongeren, één of meer onderwijs- of opleidingsinstellingen of -operatoren op wiens initiatief of onder wiens toezicht de stages of de opleiding worden georganiseerd;
  • in geval van opleiding van jonge werkzoekenden, de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of een instelling voor volwassenenonderwijs;
  • duidelijk de begin- en einddata van de periode vastleggen waarin de verbintenis geldig is. Deze periode mag niet meer dan 12 maanden bedragen[1] en de begindatum moet samenvallen met de eerste dag van een kwartaal en de einddatum met de laatste dag van een kwartaal;
  • in duidelijke termen de verbintenis van de werkgever bevatten om een bepaald aantal jongeren of leerkrachten de mogelijkheid te bieden een stage uit te voeren of een opleiding te volgen gedurende een bepaald aantal uren;
  • bijzondere verbintenissen bevatten (maar dat is niet verplicht) betreffende de organisatie van de stages en opleidingen, de pedagogische omkadering en de spreiding in de tijd van de stages en opleidingen;
  • gedateerd en ondertekend zijn door de verschillende partijen bij de overeenkomst.
Volgende keren

Wanneer de werkgever al eerder verbonden was door een dergelijke overeenkomst moet de overeenkomst eveneens een gedateerde en ondertekende verklaring bevatten waarin de verantwoordelijke van de onderwijs- of opleidingsinstelling of van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding die betrokken waren bij de vorige overeenkomst(en), bevestigen dat de werkgever zijn verbintenis, vervat in die overeenkomst(en), effectief is nagekomen.

Laatste keer

Wanneer de werkgever na afloop van de laatste overeenkomst geen nieuwe overeenkomst sluit waarvan de geldigheidsperiode onmiddellijk aansluit op die van de afgelopen overeenkomst, bezorgt hij uit eigen beweging een gedateerde en ondertekende verklaring waarin de verantwoordelijke van de onderwijs- of opleidingsinstelling of van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding die betrokken waren bij de vorige overeenkomst(en), bevestigen dat de werkgever zijn verbintenis, vervat in die overeenkomst(en), effectief is nagekomen, aan de bevoegde gewestelijke dienst. U vindt de gegevens van deze diensten onder de vraag: “Wat zijn de formaliteiten?”.

Deze verklaring moet uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de einddatum van de laatst afgelopen overeenkomst gelegen is, bij deze directie toekomen.[1] De overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden worden als overeenkomsten met een geldigheidsduur van 12 maanden beschouwd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021