To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Algemeen overzicht> Interregionale overgang en vergelijkende tabel van de steunmaatregelen per gewest

Hoe weet u welke regionale regelgeving u moet toepassen?

Vooraleer we dieper ingaan op de kwestie van de interregionale overgang van werknemers, bekijken we eerst even welk verbindingscriterium bepaalt welke regionale regelgeving van toepassing is … en op welke steun uw werknemer recht heeft /geeft!

We moeten hier een onderscheid maken volgens het type van steun: betreft het een activering, een vermindering of een aanwervingspremie?

Activering van de uitkeringen (werkuitkering)

De activering van de werkloosheidsuitkeringen geeft de werknemer recht op een maandelijkse werkuitkering gedurende een bepaalde periode terwijl hij onder arbeidsovereenkomst staat.

De werkgever mag die werkuitkering aftrekken van het nettoloon waardoor hij zijn loonkost aanzienlijk kan verminderen zolang de activering toegekend wordt.

Aangezien het om een uitkering gaat die aan de werknemer wordt toegekend, is de hoofdverblijfplaats van de werknemer doorslaggevend.

Voorbeeld: als de werknemer hoofdzakelijk in Brussel woont, zal hij recht hebben op de activeringen waarin de regelgeving van Brussel-Hoofdstad voorziet. De plaats van tewerkstelling en van de exploitatiezetel van zijn werkgever spelen geen rol.

Vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid[1]

Het recht op een vermindering van werkgeversbijdragen houdt in dat de werkgever, gedurende een aantal kwartalen, telkens een vermindering van zijn basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid geniet. De loonkost van de werkgever daalt door de vermindering van zijn bijdragen.

Vermits het om een vermindering gaat die aan de werkgever wordt toegekend op basis van het profiel van een bepaalde werknemer, is de plaats van de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is (daar waar hij zijn arbeidsprestaties verricht) doorslaggevend, ongeacht het adres van de maatschappelijke zetel van de werkgever of het adres van de hoofdverblijfplaats van de werknemer.

Voorbeeld: als de werknemer tewerkgesteld is in een vestigingseenheid in Vlaanderen, zal hij voor zijn werkgever het recht openen op een Vlaamse vermindering, zelfs al heeft zijn werkgever zijn maatschappelijke zetel in Wallonië.

Opmerking: sommige verminderingen van werkgeversbijdragen vallen nog steeds onder de bevoegdheid van de federale overheid. U vindt ze terug in de rubriek “Federaal”.

Aanwervingspremie

Als u wilt weten of een aanwervingspremie toegekend zal worden, moet u nagaan wat de betrokken regelgeving bepaalt. Zo zal de 'Vlaamse aanwervingsincentive', bijvoorbeeld, enkel toegekend worden bij indienstneming van een werkzoekende bij een onderneming met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Voorbeeld van cumul van steunmaatregelen in verschillende gewesten

Hieronder geven wij u een voorbeeld van gecumuleerde steunmaatregelen toegekend door verschillende gewesten:

Een oudere werknemer wordt op 1 juli 2020 aangeworven door een werkgever in Vlaanderen. Hij heeft zijn hoofdverblijf in het Franstalige Waalse Gewest en is bij zijn aanwerving langdurig werkzoekende sinds meer dan 12 maanden en als zodanig ingeschreven bij de FOREM.

Voor zover alle opgelegde voorwaarden vervuld zijn, opent deze werknemer het recht op de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers en op een Waalse werkuitkering. Zijn werkgever geniet dus een vermindering van zijn werkgeversbijdragen en kan bovendien het bedrag van de Waalse werkuitkering aftrekken van het nettoloon van de werknemer.

 


[1] Men spreekt ook van “doelgroepvermindering”.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021