To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)

Wat houdt de doelgroepvermindering voor de gesubsidieerde contractuelen in?

Algemeen

De werkgever kan gelijktijdig twee soorten verminderingen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering.

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan inderdaad gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten.

In deze fiche bespreken wij enkel de doelgroepvermindering voor de gesubsidieerde contractuelen (gesco’s).

Opgelet! Hoewel deze doelgroepvermindering intussen geregionaliseerd is, hanteren de verschillende gewesten hier momenteel nog steeds dezelfde regels, behoudens in het Vlaams Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap waar deze korting niet meer wordt toegekend.

Meer informatie over de overige doelgroepverminderingen vindt u in het dossier "Tewerkstellingsmaatregelen".

Gesubsidieerde contractuelen

De werkgevers die gesubsidieerde contractuelen met een arbeidsovereenkomst aanwerven, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op:

  • enerzijds, een premie binnen de grenzen van de daartoe voorziene begrotingskredieten;
  • anderzijds, een vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor die werknemers. 

De bedoeling is om werknemers die ten minste 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd zijn, en andere bijzonder kwetsbare personen op de arbeidsmarkt bij de openbare besturen of sommige welbepaalde werkgevers in de non-profitsector tewerk te stellen om het hoofd te bieden aan personeelsbehoeften.

Deze tewerkstellingsmaatregel is aanvankelijk ontstaan ter vervanging van het “Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK)”, het “Derde Arbeidscircuit (DAC)” en de maatregelen voor “tewerkgestelde werklozen (TWW)”. De vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen werd omgezet in een doelgroepvermindering om de regionalisering van de doelgroepverminderingen voor te bereiden.

In deze fiche zullen wij vooral dit luik bespreken. Indien u meer informatie wenst over de wijze waarop u de subsidie voor de tewerkstelling van deze contractuelen kunt verkrijgen, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde administratie (bij de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest of Brussel-Hoofdstad).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021