To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 2. Occasioneel telewerk

Wat neemt u op in het arbeidsreglement?

Opmerking vooraf:  het is niet verplicht om het occasioneel telewerk in het arbeidsreglement op te nemen.  Het kan echter wel handig zijn om de modaliteiten die gelden in geval van occasioneel telewerk collectief te bepalen, zodat de werknemers weten waar ze aan toe zijn als ze occasioneel telewerk aanvragen.  In dat geval moet het door de onderneming uitgewerkte beleid voor occasioneel telewerk wel in het arbeidsreglement (of in een collectieve arbeidsovereenkomst) opgenomen worden.

Geen verbod

De wet laat niet toe dat de onderneming afbreuk doet aan het recht van de werknemer op occasioneel telewerk omwille van overmacht of persoonlijke redenen.  In het arbeidsreglement opnemen dat occasioneel telewerk niet toegelaten is of dat het enkel kan omwille van professionele redenen (bijvoorbeeld om in alle rust een opleiding te kunnen voorbereiden), is dus verboden.

Verplicht op te nemen vermeldingen

Wil de onderneming in een cao of in het arbeidsreglement een kader bepalen waarbinnen occasioneel telewerk kan worden aangevraagd, dan moet dit kader minstens de volgende elementen bevatten:

  • de functies en/of activiteiten waarvoor telewerk mogelijk is;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan/te weigeren. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de aanvraagtermijn in geval van overmacht logischerwijs zeer kort zal zijn, aangezien de werknemer de overmachtsituatie niet op voorhand kan voorzien.  Een telefoontje of verwittiging per mail zou dan kunnen volstaan. Uiteraard met dien verstande dat ook in dat geval de werkgever nog steeds de mogelijkheid heeft om te weigeren;
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de benodigde apparatuur (laptop, telefoon,..) en technische ondersteuning;
  • de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het telewerk;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Opgelet!  Ook de sectoren hebben de mogelijkheid om een dergelijke cao te sluiten.  Als dit het geval is, moet de onderneming uiteraard het sectoraal kader respecteren.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022