To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Welke werknemers zijn vrijgesteld van de inactiviteitsvoorwaarde?

Specifieke groepen

Om de aanwerving van werkzoekenden uit de hieronder vermelde specifieke doelgroepen nog meer te bevorderen, moeten zij niet voldoen aan de inactiviteitsvoorwaarde van minstens 312 dagen:

 • niet werkende werkzoekenden die, op de dag van de aanvraag van de Activakaart of de dag vóór de indiensttreding, jonger zijn dan 30 jaar en geen hoger diploma of getuigschrift hebben dan dat van het lager secundair onderwijs;
 • niet-werkende werkzoekenden die, op de dag van de aanvraag van de Activakaart of de dag vóór de indiensttreding, minstens 57 jaar oud zijn.

Reeds tewerkgesteld via een tewerkstellingsbevorderende maatregel of in een precaire situatie

Zijn eveneens vrijgesteld van de inactiviteitsvoorwaarde, de werknemers die:  

 • een inschakelingsovereenkomst hebben afgerond[1];
 • een overeenkomst artikel 60 of 61 hebben afgerond (tewerkstelling door een OCMW);
 • een overeenkomst in het kader van de sociale inschakelingseconomie ECOSOC hebben afgerond (DSP/SINE);
 • een overeenkomst in het kader van een vormende tewerkstelling voor jongeren hebben afgerond (enkel publieke sector)[2];
 • gedurende minstens 6 maanden in het kader van een First-stage (stage eerste werkervaring) tewerkgesteld waren;
 • gedurende minstens 6 maanden in het kader van een individuele beroepsopleiding (IBO/FPI-E) tewerkgesteld waren;
 • met succes een beroepsopleiding hebben afgerond[3];
 • een alternerende opleiding met succes hebben afgerond[4];
 • werden ontslagen wegens de schrapping van een geco-arbeidsplaats;
 • het slachtoffer zijn geweest van een faillissement of ontslagen werden omwille van een herstructurering of vereffening van een onderneming;
 • verminderd arbeidsgeschikt zijn.

De niet-werkende werkzoekende mag niet langer dan 6 maanden bij een werkgever tewerkgesteld geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst tussen het einde van de tewerkstellingen die hierboven worden vermeld en de aanvraag van het Activa Brussels-attest.

Neemt u een dergelijke werknemer evenwel onmiddellijk na het einde van een tewerkstellingsperiode zoals hierboven vermeld in dienst[5], dan is hij niet alleen vrijgesteld van de inactiviteitsvoorwaarde, maar ook van de verplichting tot inschrijving als niet-werkende werkzoekende.

Actiris geeft hiervan het volgende voorbeeld: U heeft van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 een werknemer in dienst genomen in het kader van een overeenkomst 'artikel 60 of 61'. Hij start op 1 januari 2021 met een nieuwe bezoldigde baan in uw onderneming. De werknemer moet een kopie van zijn twee arbeidsovereenkomsten bij de aanvraag voor een Activa Brussels-kaart voegen.

 


[1] Het betreft de nieuwe inschakelingsovereenkomst bedoeld in artikel 3 van de ordonnantie van 23 juni 2017 (enkel voor de publieke en non-profit sector), maar ook de overeenkomsten bedoeld in artikel 7ter van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 5 februari 1998 (gesubsidieerde contractuelen lokale besturen) en in artikel 28bis, §1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 28 november 2002 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (geco's).

[2] Lees artikel 11 van de ordonnantie van 23 juni 2017.

[3] Zoals bedoeld in artikel 5, §1, 8° van het besluit van 14 september 2017.

[4] Voor meer informatie over deze opleidingen, raadpleeg ons dossier Stage/Leertijd.

[5] Weekends en wettelijke feestdagen worden niet als dagen van arbeidsonderbreking beschouwd.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021