To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Welke sociale uitkeringen kan een student genieten?

Arbeidsongeval

De werkgever die een student tewerkstelt, moet deze tegen arbeidsongevallen verzekeren, zoals elke andere werknemer.

Jaarlijkse vakantie

Enkel de studenten van wie de tewerkstelling aan de normale socialezekerheidsbijdragen onderworpen is, kunnen vakantiegeld genieten.

Indien de student als arbeider aangeworven werd, ontvangt hij het volgende jaar een cheque van een vakantiekas.

Werd de student als bediende tewerkgesteld, dan ontvangt hij vertrekvakantiegeld ten laste van zijn werkgever.

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

De student blijft door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gedekt zolang hij kinderbijslag blijft genieten.

Hij blijft gedekt door de verzekering van de persoon van wie hij ten laste is.

Kinderbijslag

Het recht op kinderbijslag wordt in een aparte vraag beantwoord.

Werkloosheidsverzekering

Volgens de werkloosheidsreglementering wordt de beroepsinschakelingstijd[1] verlengd met het aantal dagen tijdens welke de student tijdens de periode van 1 juli tot 30 september door een studentenovereenkomst verbonden geweest is waarvoor geen inhoudingen voor sociale zekerheid verricht werden.

 


[1] Voorheen wachttijd genoemd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021