To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Heeft een extra recht op de bezoldigde feestdagen?

Feestdag die na het vertrek van de extra valt

De werkgever is niet verplicht om de feestdagen te bezoldigen die binnen 30 dagen na het vertrek van de extra vallen. Voor meer informatie over de feestdagen, kan u onze fiche "Feestdagen" raadplegen.

Prestaties op een feestdag en inhaalrust

In de horecasector mag een extra tewerkgesteld worden op een feestdag voor zover de werkgever hem de normale bezoldiging betaalt en hem binnen de 6 weken een bezoldigde inhaalrust toekent. De inhaalrust bedraagt:

    • een volledige dag ingeval zijn prestaties minstens 4 uur bedroegen;
    • een halve dag indien zijn prestaties minder dan 4 uur bedroegen.

Vermits de tewerkstelling van een extra van korte duur is, is het vaak onmogelijk die dag inhaalrust onmiddellijk toe te kennen.

Het Hof van Cassatie[1] oordeelde dat uit geen enkele bepaling van de feestdagenwet voortvloeit dat de werkgever gehouden blijft om feestdagenloon te betalen voor inhaalrustdagen die de werknemer niet heeft opgenomen. Een werknemer kan dus geen feestdagenloon vorderen voor inhaalrustdagen die de werkgever hem niet toestond, maar zou wel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de schade die hij door deze fout van de werkgever heeft geleden.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons dan ook bevestigd dat "op basis van deze rechtspraak een werknemer geen aanspraak kan maken op het loon voor een niet toegekende inhaalrustdag. Voor zover de werkgever door deze inhaalrustdag niet toe te kennen een fout heeft begaan, zal de werknemer wel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de geleden schade".[1] In zijn arrest van 17 september 2007.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019