To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Structurele vermindering van werkgeversbijdragen

Welke cumulatie is mogelijk?

De structurele vermindering is enkel cumuleerbaar met de voordelen van de Sociale Maribel en de federale of regionale verminderingen van de patronale basisbijdragen (ook 'doelgroepverminderingen' genaamd), zoals deze voor :

  • eerste aanwervingen;
  • oudere werknemers;
  • jonge werknemers (enkel nog in het Vlaams);
  • collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek;
  • vast personeel in de horeca;

Indien een werknemer voor een zelfde tewerkstelling aan de voorwaarden voor meer dan één doelgroepvermindering voldoet, kan zijn werkgever toch slechts één enkele doelgroepvermindering per tewerkstelling genieten.  Concreet zal de werkgever hier de meest voordelige doelgroepvermindering kunnen kiezen.

Het totale bedrag van de lastenvermindering (structurele vermindering en doelgroepvermindering samen) mag niet hoger zijn dan de verschuldigde patronale basisbijdragen voor de tewerkstelling van de werknemer[1].  Indien dat toch het geval is, zal eerst de doelgroepvermindering en daarna de structurele vermindering verminderd worden.  Wanneer er geen doelgroepvermindering is, zal onmiddellijk de structurele vermindering gelimiteerd worden tot het totale bedrag van de verschuldigde patronale basisbijdragen.

Voor de rechthebbenden op de sociale Maribel[2] zullen de verschuldigde bijdragen eerst worden verminderd met het bedrag van de vermindering in het kader van de sociale Maribel (behalve voor de beschutte werkplaatsen: PC nr. 327.01, 02 en 03, kengetallen 073, 173 en 273) en pas daarna met de doelgroepvermindering en de structurele vermindering.

Wanneer de structurele vermindering met de Sociale Maribel gecumuleerd wordt, zal het bedrag van de verschuldigde patronale basisbijdragen eerst verminderd worden met de voordelen van de Sociale Maribel.

Cumulatie met tewerkstellingsmaatregelen die geen vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid inhouden (bijvoorbeeld de activering van de werkloosheidsbijdragen, de werkbonus, bepaalde gewestelijke premies, ...) is eveneens mogelijk.

 


[1] Er wordt geen rekening gehouden met de loonmatigingsbijdrage.

[2] Bepaalde werknemers komen niet in aanmerking voor de sociale Maribel. Bijgevolg zal de sociale Maribel niet in mindering gebracht worden van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid wanneer de werkgever bepaalde doelgroepverminderingen geniet. U vindt hier meer informatie (neem een kijkje onder de uitleg over de cumulaties).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022