To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)

Welke werkgevers komen in aanmerking?

De volgende werkgevers kunnen de doelgroepvermindering voor gesubsidieerde contractuelen genieten:

  • de administraties en andere overheidsdiensten alsook de overheidsorganismen die onder haar gezag, controlebevoegdheid of voogdij vallen;
  • de administraties en diensten van de Gemeenschappen, de Gewesten en gemeenschapscommissies en de openbare instellingen die ervan afhangen;
  • de onderwijsinstellingen die door de Gemeenschappen ingericht, erkend of gesubsidieerd worden.

 

Zijn gelijkgesteld met overheidsbesturen:

  • de instellingen van openbaar nut en de verenigingen zonder winstoogmerk die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreven;
  • de plaatselijke maatschappijen voor sociale huisvesting.  

Zijn uitgesloten van de doelgroepvermindering omwille van het feit dat ze uitgesloten zijn van de regeling voor de gesubsidieerde contractuelen:

  • de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de plaatselijke overheid een overwegende rol speelt in de oprichting of de leiding ervan;
  • de ziekenhuizen;
  • de openbare kredietinstellingen.

Tenslotte kan de doelgroepvermindering ‘gesubsidieerde contractuelen' niet langer toegepast worden voor werknemers tewerkgesteld in het Duitstalige landsgedeelte. Er worden geen gesubsidieerde contractuelen meer tewerkgesteld in het Vlaams Gewest bij de plaatselijke en provinciale besturen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021