To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Vast personeel in de horecasector

Voor welke werkgevers?

De doelgroepvermindering geldt voor werkgevers uit de privésector die ressorteren onder het PC nr. 302 en aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • ze stellen maximaal 49 werknemers te werk. Dit gemiddelde van 49 werknemers wordt berekend volgens dezelfde berekeningswijze als voor het vaststellen van het gemiddeld aantal werknemers voor het Sluitingsfonds. Bij de berekening van die werknemers wordt rekening gehouden met alle werknemers die bij de werkgever zijn tewerkgesteld, los van de uitgeoefende activiteit of van het PC waaronder ze vallen;
  • ze beschikken van de eerste tot de laatste dag van het betreffende kwartaal over een geregistreerd kassasysteem (GKS);
  • ze registeren de begin- en eindtijd van de aanwezigheid van de werknemers (ofwel door middel van het geregistreerd kassasysteem (GKS), ofwel via een alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA) dat gekoppeld is aan de Dimona)[1].  
De geregistreerde kassa

De verplichting om een geregistreerde kassa te hebben, geldt enkel voor ondernemingen waarvan het omzetcijfer uit maaltijden minimum 25.000 euro bedraagt. Dit criterium vervangt dat de 10%-regel[2].

Voor de horeca-ondernemingen die ook op basis van het oude criterium een kassa moesten hebben, wijzigt er niets. Voor hen is deze kassa verplicht sinds 1 januari 2016. 

De ondernemingen die pas op basis van het nieuwe criterium onder de kassa-verplichting vallen, moesten zich voor 1 april 2016 registreren bij de FOD Financiën. Ze moeten een kassa hebben sinds 1 juli 2016. De kassa moet operationeel zijn vanaf 1 januari 2017.

Voor meer informatie over de geregistreerde kassa, verwijzen we u naar de informatie gegeven door de FOD Financiën.

De dagelijkse aanwezigheidsregistratie

Alle personeelsleden die werken in een vestigingseenheid waar een horeca-activiteit wordt uitgeoefend in de ruime zin van het woord (dus ook voor de werknemers die niet onder het paritair comité van de horeca vallen), worden beoogd[3].

Deze registratie is mogelijk via de geregistreerde kassa en/of een alternatief systeem ontwikkeld door de RSZ dat gerelateerd is aan Dimona:

  • Registratie via de kassa: Het begin- en einduur van de aanwezige vaste werknemers wordt geregistreerd zoals een verkoop, met behulp van een Arbeid IN/Arbeid OUT-toets en met vermelding van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ).
  • Registratie via een alternatief systeem: De werkgever kan het begin- en einduur ook registreren in de Dimona-aangifte, met een nieuwe functie die direct verbonden is met het nummer van de periode van de betrokken werknemer. Opgelet: dit systeem is complementair aan de Dimona-aangifte, maar vervangt die niet.

Opgelet: Deze systemen zijn complementair met de Dimona-aangifte, maar vervangen deze niet.

 


[1] Het geregistreerd kassasysteem (GKS) en het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA) vervangen de Dimona niet.

[2] Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 199 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector.

[3] De dagelijkse aanwezigheidsregistratie is echter niet van toepassing voor gelegenheidswerknemers en evenmin voor de flexi-werknemers die via een dag-Dimona aangegeven moeten worden met melding van begin- en einduur. Deze werknemers komen sowieso niet in aanmerking voor de doelgroepvermindering.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021