To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Wat zijn de formaliteiten?

Aanvraag bij het DWSE

De werkgever dient bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) een aanvraag voor de VOP in. Het departement stelt daarvoor een elektronisch aanvraagformulier ter beschikking. De aanvraag gebeurt dus niet meer bij de VDAB zoals voorheen het geval was[1].

De aanvraag vermeldt de volgende gegevens:

  • de identiteitsgegevens van de werkgever;
  • de identiteitsgegevens van de werknemer;
  • de datum van indiensttreding van de werknemer.
Ontvankelijkheid van het dossier

Het DWSE beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag op basis van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier.

De werkgever van wie de aanvraag ontvankelijk is, wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht binnen 7 kalenderdagen na de ontvangst. Deze termijn van 7 kalenderdagen wordt geschorst als het departement de werkgever om aanvullende informatie heeft verzocht en het die informatie nog niet heeft ontvangen.

De werkgever van wie de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt daarvan binnen 7 kalenderdagen na de ontvangst schriftelijk op de hoogte gebracht. Die kennisgeving vermeldt de motivering en de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Onderzoek door de VDAB

Het DWSE bezorgt het ontvankelijk verklaard aanvraagdossier via elektronische weg aan de VDAB met het verzoek om een onderzoek te voeren naar het recht op een VOP voor de werknemer.

Als het onderzoek niet kan worden afgerond door de VDAB uiterlijk 4 maanden na de datum van de ontvankelijkheidsverklaring, vervalt de aanvraag van de werkgever. In afwijking hiervan kan het DWSE die termijn verlengen als het onderzoek door de VDAB niet tijdig kan worden afgerond om redenen die vreemd zijn aan de wil van de werkgever of de werknemer.

Beslissing van het DWSE

Uiterlijk 30 dagen na de ontvankelijk verklaarde aanvraag[2] brengt het DWSE de werkgever op de hoogte van, in voorkomend geval:

  • de beslissing tot toekenning van een VOP aan de werkgever;
  • de stand van zaken in het onderzoek.

De beslissing tot toekenning omvat:

  • de identiteitsgegevens van de werknemer die recht heeft op een VOP;
  • de aanvangsdatum en de duurtijd van de toekenning van de VOP;
  • het bedrag van de VOP.

Uitbetaling door het DWSE

Het departement betaalt de VOP uit vanaf het kwartaal van de aanvraag voor de duurtijd van het recht op ondersteuning[3].

De werkgever heeft recht op een verlenging of verhoging van de VOP als de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten van de ondersteuning en van de verminderde productiviteit van de werknemer minimaal 20% van zijn referteloon bedragen.

Verlenging

Vanaf het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP kan de werkgever een gemotiveerde aanvraag indienen bij het DWSE tot behoud van de VOP.

Het DWSE beslist op basis van de evaluatie door de VDAB over het bedrag en de duurtijd van de VOP. De evaluatie gebeurt ter plaatse bij de werkgever.

Verhoogde tegemoetkoming

Het departement WSE kan aan de werkgever die daarom gemotiveerd verzoekt, een hogere tegemoetkoming toekennen.

Het DWSE beslist op basis van de evaluatie door de VDAB over het bedrag en de duurtijd van de VOP. De evaluatie gebeurt ter plaatse bij de werkgever.

Behoud van de hogere tegemoetkoming

Vanaf het voorlaatste kwartaal waarin de hogere tegemoetkoming wordt toegekend, kan de werkgever een gemotiveerde aanvraag indienen bij het DWSE om die hogere tegemoetkoming te behouden. Het departement beslist op basis van een evaluatie door de VDAB over het bedrag en de duurtijd van de VOP.

 


[1] De VDAB blijft wel een onderzoek uitvoeren om uit te maken of de werkgever en de werknemer in aanmerking komen voor een VOP.

[2] Dus na de beoordeling van de ontvankelijkheid door het DWSE.

[3] Deze duurtijd wordt door de VDAB bepaald en bedraagt maximaal 5 jaar.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021