To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Flexi-jobs

Welke overeenkomst moet met een flexi-jobwerknemer gesloten worden?

Raamovereenkomst

De werkgever die een werknemer met een flexi-job wenst tewerk te stellen, moet in de eerste plaats een schriftelijke raamovereenkomst met deze werknemer sluiten. Deze overeenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde duur gesloten worden en dit moet voorafgaandelijk aan de aanvang van de eerste tewerkstelling gebeuren.

Dit geschrift is de basis van de flexi-jobtewerkstelling: de werknemer geeft aan dat hij als flexi-jobwerknemer wil bijverdienen en de werkgever verduidelijkt dat hij de werknemer hiervoor zal oproepen. Het is dus een soort van oproepcontract[1]. Belangrijk hierbij is dat het sluiten van de raamovereenkomst geen verplichting inhoudt om nadien een arbeidsovereenkomst te sluiten. De werkgever is dus niet verplicht de werknemer effectief op te roepen en de werknemer is van zijn kant niet verplicht om op een oproep in te gaan.

Wanneer er wel effectief arbeidsprestaties geleverd zullen worden, moet wel een arbeidsovereenkomst gesloten worden (zie verder).

Opmerking: wanneer de werknemer een uitzendkracht is, moet er geen raamovereenkomst worden gesloten. De hieronder opgesomde vermeldingen moeten in dit geval in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid opgenomen worden.

Verplichte vermeldingen

De raamovereenkomst moet minstens de volgende vermeldingen bevatten:

  • de identiteit van de partijen;
  • de wijze waarop en de voorafgaande termijn waarbinnen de flexi-jobarbeidsovereenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld. Hier moet dus bepaald worden hoeveel op voorhand de werkgever de werknemer zal oproepen en via welk communicatiemiddel hij dit zal doen (telefoon, mail, sms,…);
  • een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie(s);
  • het flexiloon waarop de werknemer aanspraak kan maken;
  • de tekst van artikel 4 §1 van de wet. Dit zijn de voorwaarden om als flexi-jobwerknemer te kunnen werken[2].

Indien er geen raamovereenkomst wordt gesloten of deze niet alle verplichte vermeldingen bevat[3], dan kan de arbeidsovereenkomst die in dit kader gesloten wordt, niet als een flexi-arbeidsovereenkomst beschouwd worden

Arbeidsovereenkomst

Wanneer de werkgever de werknemer dan effectief oproept om als flexi-jobwerknemer te komen werken, moet hij met deze werknemer een flexi-jobarbeidsovereenkomst sluiten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

De flexi-jobarbeidsovereenkomst moet steeds gesloten worden voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. De reden hiervoor is dat telkens per kwartaal nagegaan moet worden of de werknemer nog aan de voorwaarden voldoet om als flexi-jobwerknemer tewerkgesteld te worden[4]. Een arbeidsovereenkomst voor een langere duur dan een kwartaal sluiten, is dan ook niet aan te raden.

Opmerking: als de arbeidsovereenkomst mondeling wordt gesloten, moet er elke dag een Dimona-aangifte gebeuren. Meer informatie hierover vindt u terug onder de vraag "Hoe zit het met de Dimona-verplichting?"

Op deze arbeidsovereenkomst zijn de normale regels van toepassing[5]. Belangrijk om op te merken is ook nog dat in geval van flexi-jobs het door de aard van de arbeid toegelaten is om opeenvolgende contracten van bepaalde duur te sluiten.

Bijhouden van deze documenten

De werkgever moet de raamovereenkomst en de flexi-jobarbeidsovereenkomst, voor zover deze laatste schriftelijk gesloten werd, bijhouden op de plaats van tewerkstelling van de flexi-jobwerknemer.

Waar kan u deze documenten bekomen?

Wenst u een model van raamovereenkomst en van een flexi-jobarbeidsovereenkomst te bekomen, dan kan u terecht bij uw Legal Advisor.

 


[1] Deze raamovereenkomst is zelf geen arbeidsovereenkomst, maar aangezien ze bij de nog te sluiten arbeidsovereenkomst hoort, zijn wel de arbeidsrechtbanken bevoegd om erover te oordelen.

[2] Hoewel de gepensioneerden niet aan deze voorwaarde moeten voldoen, moet de raamovereenkomst ook voor hen toch deze tekst bevatten.

[3] Voor uitzendkrachten is deze sanctie van toepassing wanneer de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid niet alle verplichte vermeldingen bevat.

[4] Deze controle gebeurt op het moment van de Dimona-aangifte.

[5] Het gaat hier om de bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021