To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 1. Algemene principes

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (zoals gewijzigd door de wet van 26 juni 2013, Belgisch Staatsblad van 16 juli 2013).

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27 november 1981 houdende conservatoire maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36bis van 27 november 1981 betreffende de oprichting van het Sociaal Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36ter van 27 november 1981 betreffende de toekenning van sociale voordelen ten laste van het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36quater betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen van de uitzendkrachten.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36quinquies van 27 november 1981 betreffende de arbeids- en beschermingskledij voor de uitzendkrachten.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sexies van 27 november 1981 betreffende de type-arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36septies van 5 juni 1984 betreffende de loonmatiging.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36octies van 5 maart 1985 waardoor arbeiders toegelaten worden tot sluiten van een vervangingsovereenkomst.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36nonies van 14 januari 1986 houdende de uitbreiding van de bevoegheid van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten tot de problematiek van de veiligheid van de uitzendkrachten.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36decies van 4 maart 1986 betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47bis van 18 december 1990 betreffende de uitzendarbeid in geval van buitengewone vermeerdering van werk.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47ter van 18 december 1990 betreffende het gewaarborgd loon voor de uitzendkrachten in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47quater van 18 december 1990 betreffende de toepassing van de wetgeving inzake deeltijdse arbeid in geval van uitzendarbeid.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 57 van 13 juli 1993 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2007 betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1990 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan uitzendkrachten.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid (naast de nieuwigheden herneemt deze CAO de bepalingen van de CAO's nr. 36 en 58), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr.108/2 van 24 juli 2018.

 
 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021