To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loon> 5. Stelsels van loonaansprakelijkheid

Drie stelsels van loonaansprakelijkheid

Iedereen die personeel tewerkstelt in België, moet de Belgische minimumloonschalen naleven, zelfs als gaat het om gedetacheerde werknemers. Wees dus op uw hoede als uw medecontractant abnormaal lage prijzen aanbiedt… het zou immers kunnen dat hij de barema’s niet naleeft en dat kan u duur te staan komen.

Er bestaan immers drie stelsels van loonaansprakelijkheid die werden ingevoerd met het oog op een efficiëntere fraudebestrijding[1] [2]:

  • een algemeen stelsel;
  • een bijzonder stelsel dat enkel betrekking heeft op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse medecontractant in geval van activiteiten in de bouwsector;
  • een bijzonder stelsel in geval van illegale tewerkstelling van een onderdaan uit een derde land.

 


[1] Deze 3 stelsels werden ingevoerd in de loonbeschermingswet van 12 april 1965 (Hoofdstuk VI/1).

[2] In deze fiche gaan we niet dieper in op de aansprakelijkheidsmechanismes voor sociale en fiscale schulden. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar de fiches over de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden (onder Sociaal > Info+ > Hoofdelijke aansprakelijkheid).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022