To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?

Principe

Wanneer de werkgever, natuurlijk of rechtspersoon, zijn activiteit stopzet, worden de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen die hij geniet in principe ook beëindigd, zelfs indien de onderneming met personeel aan een nieuwe werkgever (juridische entiteit) die de rechten en plichten overneemt, overgedragen werd.

In bepaalde, strikte hypotheses van fusie, splitsing of voortzetting kunnen de doelgroepverminderingen evenwel behouden blijven[1]. De werkgever die aanspraak kan maken op het behoud van de verminderingen zal echter wel hoofdelijk aansprakelijk verklaard worden voor de sociale schulden van de vorige werkgever.

De Instructies van de RSZ vermelden dat u een onderscheid moet maken tussen:

 • de verminderingen die elk kwartaal per werknemer toegekend worden en uitsluitend afhangen van criteria waaraan voldaan moet zijn in de loop van dat specifieke kwartaal (bijvoorbeeld, de structurele vermindering, de regionale verminderingen voor oudere werknemers);
 • en de verminderingen die op een bepaald ogenblik ingevoerd worden op basis van een aantal criteria waar bovenop nog een aantal voorwaarden vervuld moeten zijn in de loop van het kwartaal waarin de vermindering aangevraagd wordt.

Opmerking: enkel de voortzetting van de verminderingen wordt door de wet voorzien.  Indien de verminderingen met andere woorden om de een of andere reden niet toegekend werden, zal de nieuwe werkgever ze in geen enkel geval kunnen laten aanvangen.  Bovendien blijft enkel het saldo van de verminderingen behouden.

Verminderingen die elk kwartaal toegekend worden

In dat geval staat de vermindering los van een eventuele overname, fusie, omvorming, enz. aangezien zowel de werkgever als de werknemer voor elk kwartaal moeten voldoen aan de voorwaarden.

Verminderingen die op een bepaald ogenblik ingevoerd worden

Wanneer de juridische entiteit waaraan de werknemer verbonden is ophoudt te bestaan of niet langer als werkgever van de werknemer die het recht op de vermindering geopend heeft, beschouwd kan worden, gaat het recht op deze verminderingen in principe verloren, tenzij opnieuw aan de beginvoorwaarden voldaan wordt.

Mogelijke gevallen van voortzetting van de verminderingen

Concreet betekent dit het volgende:

 • de toepassing van de voortzetting van de verminderingen voor verenigingen en stichtingen kan in analoge situaties als deze waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet: de rechtspersoon die de begunstigde is van een juridische herstructureringsoperatie beoogd in artikelen 12:2 tot en met 12:10 en 12:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (fusie, splitsing, inbreng) (voorheen artikelen 671 tot 679 en artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen);
 • de toepassing van de voortzetting van de verminderingen bij overgang van de activiteiten en het personeel van een natuurlijke persoon naar een rechtspersoon kan in analoge situaties als deze waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet;
 • bij uitbreiding kan de toepassing van de voortzetting van de verminderingen eveneens bij overgang van de activiteiten en het personeel van een natuurlijke persoon/feitelijke vereniging naar een natuurlijke persoon/feitelijke vereniging in analoge situaties als deze waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet.
Formaliteiten

De RSZ aanvaardt dat de werkgever die de verminderingen voortzet verklaart dat hij zich in één van de situaties bevindt die het recht opent door te bevestigen dat hij voldoet aan de voorwaarden die vervuld moeten zijn. Hiervoor volstaat een simpele verklaring:

 • van de rechtspersoon/onderneming en van de rechtspersoon/onderneming die hem opvolgt;
 • of van de natuurlijke persoon en van de rechtspersoon die hem opvolgt;
 • of van de stichting/vereniging en van de stichting/vereniging of de rechtspersoon/onderneming die hem opvolgt;
 • of van de natuurlijke persoon/feitelijke vereniging of rechtspersoon en van de natuurlijke persoon/feitelijke vereniging die hem opvolgt;

dat de overname of de reorganisatie analoog is aan één van de situaties waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in artikelen 12:2 tot en met 12:103 met overname van de daaraan verbonden rechten en plichten, ook naar derden toe.

De aanvraag moet aan de hand van een model ingediend worden bij de Controledienst van de RSZ. U vindt dit formulier ook terug onder het trefwoord “Bijdrageverminderingen” in de rubriek Lex4you/Standaarddocumenten/Formulieren.

Voorwaarden

De RSZ preciseert dat er nog een aantal voorwaarden vervuld moeten zijn:

 • de nieuwe werkgever moet tot de groep werkgevers behoren waarop de doelgroepvermindering betrekking heeft;
 • in het geval van de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagen-week moet de arbeidsduurvermindering of de arbeidsregeling 4-dagenweek voortgezet worden;
 • in het geval van de doelgroepvermindering jonge werknemers moet, afhankelijk van de regio waar de jongere tewerkgesteld wordt, de nieuwe werkgever voldoen aan de verplichting om jongeren in dienst te nemen.

Ook in die gevallen is de werkgever die de doelgroepverminderingen wil blijven genieten hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale schulden van de reeds bestaande juridische entiteiten.

Behandeling van de aanvraag

De Controledienst van de RSZ maakt haar beslissing over aan de werkgever of vraagt hem, indien nodig, bijkomende documenten.

Ingeval de nieuwe werkgever de vermindering mag voortzetten, zal de Controledienst hem ook het aantal resterende kwartalen doorgeven waarvoor hij nog gebruik kan maken van de vermindering.

 


[1] De maatregelen van de programmawet van 27 december 2004 leidden tot een verschil in behandeling tussen vennootschappen, vzw’s, stichtingen en natuurlijke personen. De wet van 22 december 2008 houdende diverse maatregelen heeft dit trachten op te vangen. Ze toont de wil van de wetgever om de natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen die zich in dezelfde herstructureringsvoorwaarden bevinden, de verminderingen tot de einddatum te laten genieten.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021