To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties> 1. Het mechanisme van de criteria

4 algemene criteria

Algemene criteria

Op basis van vaststaande rechtspraak van het Hof van Cassatie bepaalde de wet 4 relevante algemene criteria die het mogelijk maken het bestaan of de afwezigheid van een gezagsband te beoordelen. Het gaat om een niet-limitatieve lijst op basis waarvan men zich een overtuiging kan vormen voor de beoordeling van de aard van de arbeidsrelatie. Deze soepelheid is noodzakelijk wegens de realiteit op de werkvloer, de verscheidenheid aan beroepen, de specifieke bijzonderheden van elke sector en de onvermijdelijke evolutie van de arbeidsrelaties. Deze 4 criteria, die aangeven of er al dan niet een juridische band van ondergeschiktheid bestaat, zijn:

  • de wil van de partijen zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt (in de gehele overeenkomst en niet alleen in de titel)[1], voor zover deze niet in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en de dwingende wetten en overeenstemt met de effectieve uitvoering van de overeenkomst;
  • de vrijheid of het gebrek aan vrijheid van organisatie van de werktijd, die geval per geval wordt beoordeeld;
  • de vrijheid of het gebrek aan vrijheid van organisatie van het werk, die wordt beoordeeld in de mate dat de zelfstandige een resultaatsverbintenis op zich neemt;  
  • de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen.

Niet-relevante criteria

Hoewel de analyse van deze 4 criteria het mogelijk maakt een arbeidsrelatie te herkwalificeren, moeten bij de beoordeling niettemin de verplichtingen die inherent zijn aan de uitoefening van een beroep in overweging worden genomen, wanneer deze door of krachtens een wet worden opgelegd. Als voorbeeld kunnen we aanhalen dat het in acht nemen van een strikt uurrooster van rondes bij patiënten een verplichting is die inherent is aan de uitoefening van het beroep van verpleegster, die duidelijk niet in aanmerking mag worden genomen om de aard van de arbeidsrelatie te beoordelen[2]. Een ander voorbeeld is dat er geen ondergeschiktheidsrelatie bestaat tussen een beëdigde tolk die werkt op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de FOD Justitie. De verplichtingen van de beëdigde tolk zijn inherent aan de uitoefening van het beroep en worden opgelegd door of krachtens de wet, en kunnen derhalve niet in aanmerking worden genomen bij de kwalificatie van de arbeidsverhouding[3]

Bovendien hebben bepaalde elementen, op zichzelf genomen, geen invloed op de beoordeling van het al dan niet bestaan van de gezagsband:

  • de titel van de overeenkomst;
  • de inschrijving bij een instelling van sociale zekerheid (RSZ, RSVZ, enz.);
  • de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
  • de inschrijving bij de administratie van de BTW;
  • de wijze waarop de inkomsten bij de fiscale administratie worden aangegeven.

Deze elementen kunnen, samengevoegd met andere elementen, een aanwijzing vormen voor de wil van de partijen, maar ze mogen niet als doorslaggevend worden beschouwd.

 


[1] Als het om een mondelinge overeenkomst gaat, kan de echtheid van de band van ondergeschiktheid worden nagegaan door  een analyse van de feitelijke contractuele relatie op basis van de andere algemene criteria.

[2] Arbrb. Luik, 7 mei 2008.

[3] Arbh. Brussel, 8 september 2017.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021