To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Flexi-jobs

Hoe wordt een flexi-jobwerknemer bezoldigd?

Begrip flexiloon

De werknemer die een flexi-job uitoefent, krijgt een flexiloon. Dit nettoloon omvat alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job en die voor de sociale zekerheid als loon gekwalificeerd worden.

Maaltijdcheques zullen hier bijvoorbeeld niet onder vallen, aangezien ze, als aan de voorwaarden voldaan is, niet als loon beschouwd worden. Dit wil niet zeggen dat de werkgever aan een flexiwerknemer geen maaltijdcheques mag toekennen, maar wel dat deze dan als een apart loononderdeel beschouwd worden en niet als deel uitmakend van het flexiloon. Dat is belangrijk voor de sociale en fiscale behandeling van het betreffende loononderdeel.

Minimumvergoeding

Het loon dat de werkgever toekent, moet minimum 8,82 euro per uur (niet-geïndexeerd) bedragen[1].  Het geïndexeerde bedrag, van toepassing sinds 1 maart 2022, bedraagt 10,13 euro.

Andere voordelen

Het hierboven vermelde (geïndexeerd) minimum houdt geen rekening met bijkomende voordelen waarop de werknemer ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst recht heeft.  Deze blijven bovenop dit minimum verschuldigd.

Met andere woorden, naast het loon dat de werkgever met de werknemer overeenkomt en dat minimum 9,93 euro per uur moet bedragen, is de werkgever ook nog de eventuele sectorale voordelen verschuldigd, zoals de nachtpremie, premie voor zondagsarbeid,… en deze worden ook als deel van het flexiloon beschouwd, voor zover ze uiteraard aan de gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Flexivakantiegeld

De flexi-jobwerknemer heeft eveneens recht op vakantiegeld ten laste van zijn werkgever.  Dit bedraagt 7,67% van het flexiloon (minimumvergoeding + andere voordelen), en moet worden uitbetaald samen met het flexiloon.

Indien de werknemer enkel de minimumvergoeding uitbetaald krijgt, zal hij dus per gewerkt uur in totaal recht hebben op 10,91 euro (flexiloon en flexivakantiegeld samen).

 


[1] Dit bedrag wordt aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971. Dit wil concreet zeggen dat er een aanpassing komt telkens de spilindex overschreden wordt.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021