To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Hoe komt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid tot stand?

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid is de overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om, tegen de betaling van loon, toegelaten tijdelijke arbeid bij een gebruiker te verrichten.

Deze overeenkomst moet schriftelijk en individueel gesloten worden bij het begin van elke opdracht.  

We willen u er op wijzen dat er specifieke bepalingen bestaan in verband met opeenvolgende dagcontracten.  Deze worden in de volgende vraag besproken.

Ondertekening vóór aanvang van de prestaties

Sinds 1 oktober 2016 moet de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ondertekend worden vooraleer er enige arbeidsprestatie verricht wordt in plaats van binnen de 2 werkdagen na aanvang ervan. De wet bepaalt voortaan immers uitdrukkelijk dat de arbeidsovereenkomst ondertekend moet worden uiterlijk op het moment dat de uitzendkracht in dienst treedt.

in plaats van binnen de 2 werkdagen na aanvang ervan. Ter herinnering: De arbeidsovereenkomst van een uitzendkracht-student of van een deeltijds tewerkgestelde uitzendkracht moest ook vroeger al ten laatste bij aanvang van de arbeidsprestaties ondertekend worden.

Elektronische handtekening

Aangezien het bijzonder onpraktisch is, zeker bij dringende opdrachten, dat de uitzendkracht voor aanvang van zijn opdracht nog langs het uitzendkantoor zou moeten passeren om zijn contract te ondertekenen, heeft de wetgever het gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten vereenvoudigd.

De wet stelt nu dat de elektronisch ondertekende overeenkomst als een normale schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt beschouwd op voorwaarde dat de elektronische ondertekening gebeurt:

  • door een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel[1];
  • of door een andere elektronische handtekening die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren[2].

Een exemplaar van deze elektronische arbeidsovereenkomst moet worden opgeslagen bij een elektronische archiveringsdienst. Dit zowel ter bescherming van de uitzendkracht, als ter controle voor de inspectiediensten.

Opmerking: Sinds 1 januari 2016 heeft Federgon een specifiek online - platform gecreëerd om het elektronisch ondertekenen van de arbeidsovereenkomst te vereenvoudigen. De elektronische ondertekening gebeurt ofwel via PC, ofwel mobiel via smartphone of tablet, met een e-ID of met een persoonlijke code.

Via dit platform kunnen de uitzendkrachten bovendien ook een overzicht krijgen van al hun arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.

Dimona

Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de tijdige Dimona-aangifte van haar uitzendkrachten. Enkel het uitzendbureau kan en moet de Dimona-verplichtingen naleven, de gebruiker mag in geen geval de uitzendkrachten die hij tewerkstelt, aangeven bij de RSZ.

Sanctie

Indien er geen arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid werd gesloten of ze niet tijdig werd ondertekend, komt een (mondelinge) arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht tot stand met alle wettelijke gevolgen van dien. Dit houdt onder meer in dat het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst enkel kan beëindigen mits het naleven van de wettelijke opzegtermijnen.

Nieuw is dat deze sanctie niet van toepassing is indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • de bedoeling om een arbeidsovereenkomst te sluiten door beide partijen schriftelijk werd vastgesteld;
  • het uitzendbureau de elektronische arbeidsovereenkomst voor aanvang van de prestaties aan de uitzendkracht heeft verzonden, maar deze laatste ze niet voor aanvang van de prestaties ondertekend heeft;
  • de uitzendkracht op het afgesproken tijdstip zijn prestaties bij de gebruiker heeft aangevat;
  • EN het uitzendbureau een correcte Dimona-aangifte heeft gedaan[3].

Met deze 'versoepeling' wil de wetgever vermijden dat het uitzendbureau gestraft zou worden omwille van de nalatigheid van de uitzendkracht.

 


[1] Zoals voorzien in de Europese wetgeving.

[2] In geval van betwisting ligt de bewijslast bij het uitzendbureau.

[3] Dit wil zeggen dat het uitzendbureau de indiensttreding van de uitzendkracht aangegeven heeft uiterlijk op het moment dat deze zijn prestaties bij de gebruiker heeft aangevat.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021