To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Mobiliteitsbudget

Wat is het bedrag van het mobiliteitsbudget?

Bedrag van het mobiliteitsbudget

Het bedrag van het mobiliteitsbudget stemt overeen met de  totale jaarlijkse brutokost van de bedrijfswagen voor de werkgever (total cost of ownership), inclusief:

  • de fiscale en parafiscale lasten;
  • en de kosten die er volgens het bedrijfswagenbeleid verband mee houden, zoals de financieringskosten (leaseprijs of huur), de brandstofkosten, de solidariteitsbijdrage, eventuele verzekeringen, en alle uitgaven met betrekking tot een bedrijfswagen, waaronder de niet-aftrekbare btw, enz.

NIEUW vanaf 2022 : het mobiliteitsbudget mag op jaarbasis nooit minder dan 3.000 euro of nooit meer dan 16.000 euro bedragen. Dat is de zogenaamde absolute vork.

Concreet betekent dit dat, als de jaarlijkse bruto kost van de wagen minder dan 3.000 euro bedraagt, het mobiliteitsbudget dat de werkgever toekent toch minstens 3.000 euro moet bedragen. Als die kost dan weer meer bedraagt dan 16.000 euro, wordt het budget toch beperkt tot 16.000 euro.

Daarnaast, zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag het mobiliteitsbudget niet meer bedragen dan één vijfde van het totale brutoloon. Dat betekent dat als één vijfde van het brutoloon minder dan 3.000 euro of meer dan 16.000 euro bedraagt, het mobiliteitsbudget steeds binnen de grenzen van deze absolute vork moet liggen.

Er worden evenwel overgangsmaatregelen voorzien voor de mobiliteitsbudgetten die vóór de publicatie van de nieuwe maatregelen in het Belgisch Staatsblad werden toegekend. Voor die budgetten worden deze grenzen pas vanaf 2023 toegepast.

 

Als de bedrijfswagen het eigendom is van de werkgever worden de financieringskosten (leaseprijs of huur) vervangen door een jaarlijkse afschrijving van 20 %.

Raming van de kost voor een werknemer die in aanmerking komt voor een bedrijfswagen

Er zijn verschillende mogelijkheden: ofwel ontvangt de werknemer die recht heeft op een bedrijfswagen een welbepaald maandbudget (gebruikelijk bij leasingformules) of een jaarbudget (bij aankoop), ofwel kan de werknemer tussen verschillende welbepaalde bedrijfswagens kiezen waarvan de werknemer een lijst opstelt.

In elk geval wordt het mobiliteitsbudget berekend naargelang van de bedrijfswagen die de werknemer zou hebben gekozen. Als de werknemer bijvoorbeeld een maandelijks leasebudget ontvangt moet hij een fictieve bedrijfswagen kiezen (die hij niet zal nemen).

Aftrek van de persoonlijke bijdrage van de werknemer

Wanneer de werknemer de kosten van het privégebruik van zijn bedrijfswagen gedeeltelijk ten laste neemt, wordt het bedrag van zijn persoonlijke bijdrage in mindering gebracht van het mobiliteitsbudget. Concreet wordt de persoonlijke bijdrage van de laatste maand vóór de inruiling van de bedrijfswagen in aanmerking genomen. Ze wordt naar verhouding berekend op jaarbasis.

Aanpassing naar boven of naar beneden toe

Wijzigingen in de loop van de loopbaan van de werknemer kunnen een positieve of negatieve weerslag hebben op het bedrag van het mobiliteitsbudget. Als de werknemer bijvoorbeeld wordt bevorderd naar een functiecategorie met een hoger mobiliteitsbudget kan hij aanspraak maken op een hoger budget.

Het mobiliteitsbudget wordt echter niet geïndexeerd zoals het loon. Het kan wel onderworpen worden aan een andere wijze van aanpassing die tussen de partijen wordt overeengekomen, maar die aanpassing mag nooit hoger zijn dan wanneer het mobiliteitsbudget gewoon volgens de loonindex geïndexeerd was geweest.

Mobiliteitsbudget en loonnorm

Het bedrag van het mobiliteitsbudget komt in aanmerking voor de berekening van de maximummarge voor de evolutie van de loonkost[1].

 


[1] Artikelen 6 en 7 van de wet van 26 juli 1996 bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021