To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Welke werkgevers worden beoogd?

Principe

De werkgever die behoort tot één van de volgende categorieën kan in aanmerking komen voor de VOP wanneer hij een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven:

 • een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon;
 • een provincie, een gemeente, of OCMW, of een door een provincie, gemeente of OCMW opgericht verzelfstandigd agentschap, of de vereniging waaraan ze deelnemen[1], die een werknemer met een arbeidshandicap na 1 juli 2008 heeft aangeworven;
 • een onderwijsinstelling[2];
 • een maatwerkbedrijf[3] dat een persoon aanwerft die aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  • 1) de persoon is een werknemer met een arbeidshandicap die vanaf 1 januari 2015 door het maatwerkbedrijf is aangeworven of vanaf die datum een arbeidshandicap heeft gekregen ;
  • 2) de persoon is een werknemer die als doelgroepwerknemer[4] na een evaluatie door de VDAB doorgestroomd is naar een aansluitende tewerkstelling in een betrekking zonder of met geringere ondersteuning en die andere functie dan de functie die hij als doelgroepwerknemer heeft uitgeoefend bekleedt[5].

Niet toegelaten

De werkgever aan wie de VOP wordt toegekend, kan geen werknemers ontslaan met de uitsluitende bedoeling:

 • hen te vervangen door een of meer werknemers met een arbeidshandicap, die recht geven op een VOP of op een hogere VOP;
 • hen daarna opnieuw aan te werven met het oog op de toekenning van een VOP of een hogere VOP. 

Uitgesloten werkgevers

De volgende ondernemingen worden van steun uitgesloten:

 • 1° een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij een steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade die veroorzaakt is door bepaalde natuurrampen;
 • ondernemingen in moeilijkheden
Ondernemingen in moeilijkheden

De onderneming in moeilijkheden voldoet aan één van de volgende 5 voorwaarden:

 • 1° de onderneming is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid[6], met uitzondering van een KMO die minder dan drie jaar bestaat, waarvan meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal door de opgebouwde verliezen is verdwenen. Dat is het geval als het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming, een negatieve uitkomst oplevert die groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal;
 • 2° een aantal van de vennoten is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de onderneming[7], met uitsluiting van een KMO die minder dan drie jaar bestaat, en meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming, zoals dat in de boeken van de onderneming is vermeld, is door de gecumuleerde verliezen verdwenen;
 • 3° tegen de onderneming loopt een collectieve insolventieprocedure of de onderneming voldoet volgens de criteria van het nationale recht aan de criteria om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen;
 • 4° de onderneming heeft redding steun ontvangen en heeft de lening nog niet terugbetaald of heeft de garantie nog niet beëindigd, dan wel herstructureringssteun ontvangen en zit nog altijd in een herstructureringsplan;
 • 5° de onderneming is geen KMO waarbij de afgelopen twee jaar:
  • a) de verhouding tussen het vreemde vermogen en het eigen vermogen, volgens de boekhouding van de onderneming, meer dan 7,5 bedroeg;
  • b) de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad lager lag dan 1,0.  

 


[1] Met toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking of van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

[2] Als vermeld in artikel 127, §1, eerste lid, 2°, van de Grondwet.

[3] Als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling.

[4] Het betreft de personen vermeld in artikel 3,2° van het maatwerkdecreet die voor hun arbeidsdeelname werk ondersteunende maatregelen behoeven.

[5] De voorwaarde bij interne doorstroom dat het niet om de begeleiding van werknemers met een arbeidshandicap kan gaan werd geschrapt.

[6] Onder vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moet worden verstaan: de rechtsvormen van ondernemingen, vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU waarvan het aandelenkapitaal ook het eventuele agio omvat.

[7] Onder onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming moet worden verstaan: de rechtsvormen van ondernemingen, vermeld in bijlage II bij Richtlijn 2013/34/EU.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021