To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)

Welke werknemers komen in aanmerking?

De wet bepaalt dat de werkgevers kunnen genieten van een doelgroepvermindering voor:

  • de gesubsidieerde contractuelen bedoeld in hoofdstuk II van titel III van de programmawet van 30 december 1988. Het betreft voornamelijk de volledige werklozen die sinds ten minste 6 maanden uitkeringsgerechtigd zijn of de volledige uitkeringsgerechtigde werklozen die ten minste 6 maanden volledige uitkeringsgerechtigde werkloosheid in de loop van het jaar voorafgaand aan hun indienstneming gekend hebben[1] ;
  • de contractuele werknemers ter vervanging van ambtenaren die genieten van de onderbreking van de beroepsloopbaan ingevoerd door de artikelen 99 tot 107 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
  • de contractuele werknemers bedoeld in artikel 9, § 1, artikel 10quater, § 1, en artikel 12, § 1, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;
  • de contractuele werknemers tewerkgesteld ter vervanging van de personeelsleden bedoeld in artikel 4 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector.

De gesubsidieerde contractuelen die onder het gesco-stelsel worden tewerkgesteld bij sommige plaatselijke besturen[2], genieten een andere doelgroepvermindering die we in deze fiche niet bespreken.

Merken we op dat in deze materie de gewesten bevoegd zijn om op hun eigen grondgebied te bepalen welke personen een betrekking als gesubsidieerde contractueel mogen uitoefenen. De toegang tot het statuut van gesubsidieerde contractueel voor andere categorieën van werklozen en werkzoekenden werd dus verruimd. Voor meer inlichtingen hierover wendt u zich best tot de bevoegde administratie.

Opmerkingen:

  • in Vlaanderen zal het stelsel van de gesco's geleidelijk aan verdwijnen. Bepaalde werknemers kunnen echter wel onder het statuut blijven. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site vlaanderen.be;
  • in de Duitstalige Gemeenschap werd deze vermindering afgeschaft zonder overgangsmaatregelen.

 


[1] Opgelet! Wanneer deze gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld worden bij werkgevers die aangesloten zijn bij de provinciale en locale administraties, is een andere doelgroepvermindering van toepassing, die we in deze fiche niet bespreken.

[2] Koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021