To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 3. Praktische vragen

Kan een uitzendkracht tijdelijk werkloos gesteld worden?

Weerverlet , overmacht, staking & lock-out en technische stoornis

Uitzendkrachten kunnen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens weerverlet, overmacht, staking en lock-out en technische stoornis.

Aangezien een uitzendkracht in principe wordt tewerkgesteld met een weekcontract, zal de uitzendkracht in de praktijk bijna altijd slechts tot het einde van de week tijdelijk werkloos gesteld worden. Daarna wordt de uitzendkracht ofwel voor een nieuwe opdracht bij een andere gebruiker tewerkgesteld, ofwel – indien er geen andere opdracht is – wordt aan de uitzendkracht een formulier C4-uitzendarbeid overhandigd zodat hij gewone werkloosheidsuitkeringen kan ontvangen.

Het uitzendbureau, en niet de gebruiker, moet als werkgever van de uitzendkracht de formaliteiten inzake tijdelijke werkloosheid vervullen ten opzichte van het regionaal werkloosheidsbureau en de uitzendkracht.

In de praktijk aanvaarden sommige regionale werkloosheidsbureaus dat de mededeling (niet de andere formaliteiten) van tijdelijke werkloosheid kan gebeuren door de gebruiker. De gebruiker en het uitzendbureau moeten hieromtrent het voorafgaand akkoord vragen van het regionale tewerkstellingskantoor. Indien de gebruiker de aangifte doet, moet hij in de mededeling de hoedanigheid van de uitzendkracht vermelden en het RSZ/KBO-nummer van het uitzendkantoor. In het geval de gebruiker de mededeling verstuurt, blijft het uitzendkantoor aansprakelijk mocht de mededeling niet correct zijn gebeurd. Het uitzendkantoor is en blijft immers de werkgever van de uitzendkracht.

Collectieve sluiting

Indien de gebruiker zijn onderneming collectief sluit wegens jaarlijkse vakantie, stelt zich een probleem voor de uitzendkrachten. De uitzendkrachten zijn immers geen “werknemers” van de gebruiker, wel van het uitzendbureau waarmee zij een arbeidsovereenkomst hebben ondertekend.

De RVA aanvaardt niettemin dat alhoewel de uitzendkracht geen werknemer is van de gebruiker, er toch gesproken kan worden van een schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Voor de uitzendkracht van wie de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van bepaalde duur minstens loopt tot het einde van de periode van collectieve sluiting kunnen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aangevraagd worden zoals voor de gewone werknemers van de gebruiker.

Voor de uitzendkracht van wie de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van bepaalde duur niet loopt tot het einde van de periode van collectieve sluiting kunnen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aangevraagd worden voor de periode van collectieve sluiting die samenvalt met de duur van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Voor de rest van de periode zal het uitzendbureau een formulier C4-uitzendarbeid afleveren aan de uitzendkracht.

Economische redenen

Vervanging

Indien de uitzendkracht wordt tewerkgesteld ter vervanging van een vaste werknemer, kan de uitzendkracht genieten van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Tijdelijke vermeerdering van werk

In het relanceplan van 11 december 2008 werd voorzien dat ingevolge de uitzonderlijke economische omstandigheden uitzendkrachten-arbeiders tewerkgesteld bij een gebruiker omwille van tijdelijke vermeerdering van werk, onder welbepaalde voorwaarden van de voordelen van het stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen kunnen genieten.

Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen moet de uitzendkracht, aangeworven om het hoofd te bieden aan een tijdelijke vermeerdering van werk, aan drie voorwaarden voldoen:

    • de uitzendkracht moet sinds tenminste 3 maanden tewerkgesteld zijn bij de onderneming die een beroep doet op de uitzendkracht (dit is de gebruiker);
    • de sector van deze gebruiker wordt geconfronteerd met werkgebrek wegen economische redenen;
    • de uitzendkracht maakt deel uit van de afdeling waarvoor de gebruiker tijdelijke werkloosheid inroept voor zijn vaste werknemers.

De uitzendkracht volgt dus de regeling van toepassing bij de gebruiker waar hij werkt; het is immers de regeling van de gebruiker of zijn sector die van toepassing is.

Uitzonderlijk werk

Indien een uitzendkracht wordt tewerkgesteld om uitzonderlijk werk te verrichten, kan hij niet tijdelijk werkloos gesteld worden om economische redenen

Formaliteiten

De formele procedure zoals deze bestaat voor de tijdelijke werkloosheid om economische redenen, moet ook voor de uitzendkrachten op dezelfde wijze worden nageleefd.

De RVA heeft voor de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen om economische redenen expliciet in haar onderrichtingen voorzien dat de mededeling aan het werkloosheidsbureau voor de RVA zowel kan verstuurd worden door het uitzendkantoor als door de gebruiker. Indien de gebruiker de mededeling verstuurt, moet hij in de mededeling de hoedanigheid van de uitzendkracht vermelden en het RSZ/KBO-nummer van het uitzendkantoor.

In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen de gebruiker de mededeling naar de RVA toe verricht, en het uitzendbureau vervolgens de andere formaliteiten verricht zoals het opstellen en afleveren van een formulier C3.2, het afleveren van de controlekaart C3.2A (genummerd) en het bijhouden van het validatieboek.

In het geval de gebruiker de mededeling verstuurt, blijft het uitzendkantoor aansprakelijk mocht er iets niet in orde zou zijn. Het uitzendkantoor is en blijft immers de werkgever van de uitzendkracht. De meeste uitzendkantoren maken hierover dan ook praktische en commerciële afspraken met hun klanten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021