To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Huispersoneel

Wat zijn de voordelen op het vlak van de sociale zekerheid?

Principe

Voor de indienstneming van een eerste werknemer met de hoedanigheid van huisbediende geniet de werkgever tijdens de volledige duur van de arbeidsovereenkomst, een doelgroepvermindering huispersoneel, waarvan het bedrag gelijk is aan het saldo van de patronale basisbijdragen, na toepassing van de structurele vermindering van de sociale lasten. Concreet wil dit zeggen dat de werkgever volledig vrijgesteld is van de basisbijdragen van de sociale zekerheid.

Hij blijft evenwel wel enkele bijzondere bijdragen verschuldigd, zoals de bijdragen voor jaarlijkse vakantie (voor dienstboden en het arbeiderspersoneel) en voor het betaald educatief verlof.

Vervanging van het eerste huispersoneel

Wanneer deze eerste werknemer zijn ontslag indient of ontslagen wordt, behoudt de werkgever de doelgroepvermindering indien hij de werknemer binnen een termijn van 3 maanden volgend op het einde van de overeenkomst vervangt door een andere werknemer die de hoedanigheid van huispersoneel heeft en beantwoordt aan het profiel beschreven onder de vraag "Voor welke werknemer?".

De verbrekingsvergoeding die aan de ontslagen werknemer toegekend wordt, is echter niet vrijgesteld van werkgeversbijdragen.

Cumulregels

De doelgroepvermindering huispersoneel is cumuleerbaar met de structurele vermindering.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021