To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 1. Structureel telewerk

Welke informatie moet de werkgever aan de telewerker bezorgen?

De werkgever moet de telewerker informatie bezorgen over de arbeidsvoorwaarden en meer bepaald:

  • de beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden in het kader van het telewerk;
  • de afdeling van de onderneming waaraan hij verbonden is;
  • de identificatie van zijn directe meerdere of andere personen tot wie hij zich kan wenden met vragen van beroepsmatige of persoonlijke aard;
  • de regelingen ten aanzien van rapportering.

Daarnaast moet de werkgever de telewerker informeren over:

  • het ondernemingsbeleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid op de werkplek, in het bijzonder de eisen inzake beeldschermapparatuur;
  • de specifieke modaliteiten die gelden in geval van een defect van de apparatuur, zoals eventueel vervangingswerk of een tijdelijke terugkeer naar de lokalen van de werkgever;
  • de wetgeving en de in de onderneming geldende regels inzake de bescherming van gegevens;
  • de beperkingen ten aanzien van het gebruik van informatica-apparatuur of -faciliteiten en de sancties in geval de telewerker zich niet aan die beperkingen houdt[1].
 

[1] Daartoe is de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens mutatis mutandis van toepassing.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022