To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het elektronisch toezicht op de werknemers

Wat zijn de sancties?

Verwerping van de bewijselementen door de Hoven en Rechtbanken

De belangrijkste sanctie is dat de rechtbanken de bewijselementen verwerpen die de werkgever heeft verkregen op een wijze die niet in overeenstemming is met de CAO nr. 81.

Het Hof van Cassatie stelde evenwel als principe dat onrechtmatig verkregen bewijzen toch ontvankelijk kunnen worden verklaard, voor zover de rechter rekening houdt met de volgende elementen[1]:

    • de onregelmatigheid heeft louter met vormvoorwaarden te maken;
    • de tekortkoming heeft geen weerslag op het recht of de vrijheid die door de overtreden norm wordt beschermd;
    • de ernst van de inbreuk staat niet in verhouding tot de onregelmatigheid die voorafging aan of gepaard ging met de vaststelling ervan.

Concreet zal de rechter de ernst van de door de werknemer begane inbreuk afwegen tegen de aantasting van zijn privacy door de werkgever.

Als de werknemer zich bijvoorbeeld heeft schuldig gemaakt aan fraude of aan oneerlijke concurrentie, zal de rechter minder streng zijn ten aanzien van een werkgever die de voorschriften van de CAO nr. 81 niet heeft nageleefd, dan als de werknemer gewoon te veel privémails heeft gestuurd. In dat laatste geval moet de werkgever de voorschriften van de CAO nr. 81 zeker hebben nageleefd om deze e-mails aan de rechtbank te kunnen voorleggen.

Strafsancties

De CAO nr. 81 zelf bevat geen enkele sanctie die kan worden opgelegd aan een werkgever die de bepalingen van de CAO overtreedt. Maar artikel 189 van het Sociaal Strafwetboek bestraft een werkgever die een inbreuk pleegt op een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die niet al door een ander artikel van het Sociaal Strafwetboek wordt gesanctioneerd, met een sanctie van niveau 1[2]. Hieruit volgt dat een strafsanctie kan worden opgelegd voor elke overtreding van de bepalingen van de CAO nr. 81. In de praktijk komt het echter zelden tot strafvervolging.

Schadevergoeding

De werknemer zou schadevergoeding kunnen eisen wegens de schending van zijn privacy. De bedragen die hij zou kunnen verkrijgen, zouden echter van het type ‘morele schadevergoeding' zijn en geen reële bescherming vormen voor de werknemer.[1] Zogenaamde ‘Antigone'-rechtspraak, die werd ontwikkeld ten gevolge van het arrest van het Hof van Cassatie van 14 oktober 2003.

[2] Raadpleeg ons dossier ‘Sociaal Strafwetboek' voor meer informatie over de sancties die in het Sociaal Strafwetboek zijn opgenomen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018