To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Structurele vermindering van werkgeversbijdragen

De drie basiscategorieën

Het bedrag van de structurele vermindering varieert onder meer in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort. We onderscheiden drie basiscategorieën.

Categorie 1: restcategorie

Deze categorie is een restcategorie. Ze omvat immers alle werknemers die niet tot een andere categorie behoren. Het betreft hoofdzakelijk:

 • de werknemers uit de private commerciële sector;
 • de werknemers uit het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318);
 • de werknemers uit het paritair comité nr. 327 (enkel de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap: RSZ-kengetal 373)
 • de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg en het Paleis voor Schone Kunsten terwerkgesteld onder arbeidsovereenkomst[1].

Categorie 2: Sociale Maribel

Deze categorie omvat alle werknemers van werkgevers die binnen het toepassingsgebied van de Sociale Maribel vallen, uitgezonderd in het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de erkende beschutte werkplaatsen (PC nr. 327, kengetallen 073, 173 en 273). 

Het betreft de werknemers van werkgevers in de volgende paritaire comités:

 • het PC nr. 319.01 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap) en het PC nr. 319.02 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap);
 • het PC nr. 329.01 (socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap), het PC nr. 329.02 (socio-culturele sector van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en van het Waalse Gewest) en het PC nr. 329.03 (federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties);
 • het PC nr. 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten), met uitzondering van het subcomité voor de tandprothesen;
 • het PC nr. 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector);
 • het PC nr. 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector).

Categorie 3: beschutte werkplaatsen

Deze categorie omvat alle werknemers van erkende beschutte werkplaatsen in het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen (PC’s nr. 327.01, 02 en 03: kengetallen 073, 173, 273), met uitzondering van de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap (RSZ-kengetal 373).

Deze categorie wordt opgesplitst in 2 subcategorieën:

 • werknemers die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage. Het gaat hier om de valide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen;
 • werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage. Het betreft in casu de mindervalide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen. Deze laatste subcategorie zullen we omwille van het gebruiksgemak categorie 3bis noemen.

 


[1] Vanaf het 2de kwartaal 2016.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022