To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Hoe komt de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker tot stand?

Het uitzendbureau moet naast de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid die zij met de uitzendkracht sluit, tevens een overeenkomst sluiten met de gebruiker.

Schriftelijk en binnen de 7 werkdagen

De overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker moet schriftelijk worden vastgesteld, binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de tewerkstelling van de uitzendkracht een aanvang heeft genomen.

Verplichte vermeldingen

In de overeenkomst met de gebruiker moeten een aantal vermeldingen verplicht opgenomen worden:

 • het erkenningsnummer en het inschrijvingsnummer bij de RSZ van het uitzendbureau;
 • de benaming van het paritair comité (of subcomité) waaronder de gebruiker valt (het nummer van het paritair comité volstaat indien het uitzendbureau een bijlage bij het arbeidsreglement voorziet waarin de betekenis van de nummers wordt uitgelegd);
 • de reden/het motief van tewerkstelling van de uitzendkracht;
 • de plaats en duur van de tewerkstelling;
 • de arbeidstijdregeling bij de gebruiker;
 • de functie en de beroepskwalifiactie van de uitzendkracht (deze worden vermeld onder de benaming die bij de werkgever het meest gebruikt wordt zodat het loon waarop de uitzendkracht recht heeft gemakkelijk bepaald kan worden);
 • de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats;
 • het loon van de vaste werknemer met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de gebruiker (het brutoloon, exclusief vakantiegeld, moet worden vermeld, het nettoloon mag worden vermeld),
 • de wijze van betaling van het loon;
 • de maatschappelijke en exploitatiezetel van het uitzendbureau via hetwelk de uitzendkracht werkt;
 • in voorkomend geval, het sociaal secretariaat;
 • de naam van de preventiedienst;
 • indien op basis van cao nr. 108 een toestemming of gunstig advies vereist is, de datum van die toestemming of dat advies.

Opgelet! Indien de overeenkomst de tewerkstelling van een student betreft, moet dit ook in de overeenkomst vermeld worden en moeten de voor een studentenovereenkomst voorgeschreven verplichte vermeldingen erin opgenomen worden of moet verwezen worden naar een bijlage waarin deze verplichte vermeldingen staan.

Eén contract tussen uitzendkracht, uitzendbureau en gebruiker

Aangezien een aanzienlijk aantal verplichte vermeldingen in de overeenkomst met de gebruiker overeenstemt met de verplichte vermeldingen in de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht, kiezen sommige uitzendbureaus er in de praktijk voor om één enkele overeenkomst op te stellen waarin én de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht is opgenomen én de overeenkomst met de gebruiker. In dat geval wordt deze overeenkomst opgesteld in drie exemplaren en ondertekend door de drie partijen: de uitzendkracht, het uitzendbureau en de gebruiker.

Commerciële afspraken

Tussen het uitzendbureau en de gebruiker worden ook commerciële afspraken vastgelegd. In deze fiche wordt niet ingegaan op deze commerciële overeenkomst.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021