To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Mobiliteitsbudget

Sociale en fiscale behandeling van de eerste pijler: milieuvriendelijke wagen

De sociale en fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget is identiek aan de behandeling van het voordeel dat voortvloeit uit het kosteloos gebruik voor privédoeleinden van een bedrijfswagen die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld.

Sociale behandeling

Vrijstelling van gewone sociale bijdragen

Het mobiliteitsbudget werd toegevoegd aan de lijst van de voordelen die zijn uitgesloten van het loonbegrip dat als grondslag dient voor de berekening van de sociale bijdragen[1]. Dat betekent dat op dit bedrag geen persoonlijke noch werkgeversbijdragen betaald moeten worden.

Solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever

Net als voor een bedrijfswagen is de werkgever echter een solidariteitsbijdrage verschuldigd op de eerste pijler van het mobiliteitsbudget, die wordt berekend op de wagen die in het kader van die eerste pijler wordt gekozen.

De solidariteitsbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. De sancties bij niet-betaling van deze bijdrage zijn identiek aan de sancties die worden opgelegd bij niet-betaling van de solidariteitsbijdrage voor een bedrijfswagen. Raadpleeg voor meer informatie over de solidariteitsbijdrage de fiche "Bedrijfswagen - 2. de solidariteitsbijdrage" van dit dossier.

Artikel 45 van RSZ-wet

Artikel 45 van de RSZ-wet van 28 november 1969 bepaalt het volgende: elk onderscheid bij het toekennen van aanvullende voordelen tussen werknemers behorende tot eenzelfde categorie is niet geoorloofd. De toepassing van dit artikel is in principe beperkt tot aanvullingen bij de sociale zekerheidsvoordelen, wat niet het geval is voor het mobiliteitsbudget. Om de rechtszekerheid op dat vlak te waarborgen heeft de wetgever de toepassing van dit artikel echter uitgesloten voor het mobiliteitsbudget[2].

Fiscale behandeling

Belastbaar voordeel bij de werknemer

De eerste pijler van het mobiliteitsbudget is een belastbaar voordeel, dat wordt berekend op basis van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van de  wagen die in het kader van de eerste pijler werd gekozen.

Raadpleeg voor meer informatie onze fiche "Bedrijfswagen - 3. Fiscale behandeling van het voordeel van alle aard".

 


[1] Artikel 14 § 3ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

[2] Zie het 5e lid van dit artikel.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021