To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Terugbetaling van vervoerskosten> 1. Sociale aspecten

Zijn er socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer?

Principe

In principe zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de vergoedingen die de werkgever aan zijn werknemer stort als terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten voor zijn woon-werkverplaatsingen die hij met het openbaar vervoer of met privévervoermiddelen aflegt.

Als de werkgever echter forfaitair bijdraagt in deze kosten, is de RSZ van mening dat er socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn ten belope van het positief verschil tussen de forfaitaire bedragen en de werkelijk door de werknemer gemaakte kosten waarvan de bedragen bewezen kunnen worden.

Bijzondere gevallen

Woon-werkverplaatsingen met door de werkgever georganiseerd collectief vervoer

De vergoedingen die worden betaald in het kader van de wetgeving betreffende het collectief vervoer dat door de werkgever wordt georganiseerd, zouden onderworpen kunnen zijn aan sociale inhoudingen voor zover de werknemer niet bijdraagt in deze kosten.

Woon-werkverplaatsingen met de fiets

De tegemoetkoming van de werkgever in verplaatsingen die de werknemer met een fiets (eigen fiets of bedrijfsfiets) aflegt tussen zijn woonplaats en zijn werkplaats (fietsvergoeding), is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen ten belope van een bepaald bedrag per kilometer. Voor die vrijstelling geldt geen maximumbedrag of maximaal aantal kilometers.

De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets (inclusief toebehoren, onderhouds- en stallingskosten) aan een werknemer die hij gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen is fiscaal én sociaal gezien een vrijgesteld voordeel. Ook het voordeel dat voortvloeit uit het zuiver privégebruik van deze fiets is niet onderworpen aan belastingen of sociale bijdragen, op voorwaarde dat de fiets ook effectief voor de woon-werkverplaatsingen gebruikt wordt.

Hiermee volgt de RSZ (sinds 1 januari 2017) de regels die voorheen al op fiscaal vlak golden. Voordien was het louter privégebruik van de fiets wel onderworpen aan sociale bijdragen.

Zie in dat verband de overzichtstabel voor de verplaatsingen met de fiets in de fiche 'Terugbetaling van de vervoerskosten 2b. Fiscale aspecten - Bijzondere gevallen' onder bijzonder geval nr. 4. 

Woon-werkverplaatsingen met een bedrijfswagen

De terugbetaling van de verplaatsingskosten tussen de woon- en de werkplaats met een bedrijfswagen is onderworpen aan sociale bijdragen, voor zover de werknemer geen werkelijke kosten maakt.

Ter herinnering:  de werkgever is voor elke wagen die hij ter beschikking stelt van een werknemer een solidariteitsbijdrage verschuldigd: de CO2-taks. Raadpleeg voor meer informatie hierover de fiche Fiscaal > Loon > Bedrijfswagen> 2. De solidariteitsbijdrage of CO2-taks. 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021