To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 2. Occasioneel telewerk

Wat zijn de na te leven modaliteiten?

Gelijke behandeling

Het telewerk brengt geen wijzigingen aan de rechten en verplichtingen van de occasionele telewerker aan. Het gaat immers slechts om een modaliteit van de arbeidsorganisatie.

Dit houdt onder meer dat hij dezelfde rechten moet genieten als de werknemers die wel op kantoor werken.  Daarnaast moeten ook  de werkbelasting en de te halen prestatienormen gelijkwaardig zijn aan die van de kantoorcollega’s met een vergelijkbare functie.

Het occasionele telewerk mag dus geen negatieve invloed hebben op het statuut van de werknemer.

Werkorganisatie

De telewerker organiseert zelf zijn werk, maar wel binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur. Dit houdt in dat de werknemer het aantal uren voorzien in zijn uurrooster zal moeten presteren, maar zonder dat hij dit uurrooster strikt moet naleven.

Zo kan hij op de dag van het telewerk zijn werk bijvoorbeeld gedurende een uur onderbreken omdat hij naar de dokter moet en dit uur later op de dag inhalen buiten zijn normale werkrooster, zonder dat dit als een overuur beschouwd zal worden.

Praktische afspraken

De werkgever en de werknemer moeten in onderling akkoord afspraken maken over het occasioneel telewerk en minstens over de volgende zaken:

Deze praktische afspraken kunnen ook opgenomen worden in een collectieve arbeidsovereenkomst of in (een bijlage bij) het arbeidsreglement, zodat ze voor alle werknemers van de onderneming gelden en er hier niet telkens per werknemer een afspraak over gemaakt moet worden.   Deze cao of bijlage moet dan ook nog een aantal andere elementen bevatten. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de vraagWat neemt u op in het arbeidsreglement?

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022