To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Het aanvullend pensioen voor werknemers

Kan ik iemand individueel een aanvullend pensioen aanbieden?

Het is mogelijk een individuele pensioentoezegging (IPT) te doen, doch enkel als aanvulling bij een collectieve pensioentoezegging voor alle werknemers. Deze toezegging is ook beperkt in omvang en tijd (mag niet gebeuren vlak voor de pensionering).

Vroeger konden individuele pensioentoezeggingen zowel intern als extern gefinancierd worden. Deze financiering gebeurde intern via het aanleggen van een reserve op de balans van het bedrijf (of via een bedrijfsleidersverzekering). Voor de externe financiering werd beroep gedaan op een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds.

In 2004 kwam hier evenwel verandering in. Sindsdien mogen IPT’s voor werknemers alleen nog extern gefinancierd worden[1].

Transparantie aanvullende pensioenen

De gegevens met betrekking tot het aanvullend pensioen worden verzameld en gecentraliseerd in de databank voor aanvullende pensioenen (DB2P). Deze databank wordt beheerd door Sigedis en is operationeel sinds juli 2011. De doelstelling van DB2P bestaat erin om te streven naar een uniforme sociale en fiscale controle op het vlak van aanvullende pensioenen en zo de transparantie op dit vlak te bevorderen.

In het kader van de DB2P (Databank 2e pensioenpijler) rust een informatieverplichting op zowel de inrichter van een aanvullende regeling, als op de pensioeninstelling die belast is met de uitvoering ervan. Zo zijn verzekeraars en pensioenfondsen die aanvullende pensioenen beheren, verplicht om dit aan te geven bij de databank[2].

Om de verdere uitbouw van de databank aanvullende pensioenen te bevorderen, zal niet-naleving van bovenvermelde informatieverplichting vanaf 1 januari 2014 gesanctioneerd worden. Concreet zullen de premies en de bijdragen voor de aanvullende pensioenopbouw vanaf dat ogenblik niet meer fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever, wanneer zijn DB2P-dossier niet in orde is.

Hoewel de sanctie inzake niet-aftrekbaarheid wordt opgelegd aan de werkgever, ligt de informatieverplichting bij de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds. Dit heeft te maken met het feit dat de verzekeraar of het pensioenfonds voor het meedelen van bepaalde gegevens afhankelijk is van de informatie die door de werkgever aangeleverd wordt.

Het is voor werkgevers dan ook van uitermate groot belang om actief mee te werken aan de realisatie van een volledig en actueel DB2P-dossier door de informatie waar de pensioeninstelling om vraagt steeds daadwerkelijk en tijdig te bezorgen.

 


[1] Voor zelfstandige mandatarissen geldt deze verplichting pas sinds 2012. Toen kondigde de regering-DiRupo aan dat externalisering ook hier in de toekomst verplicht wordt. Bestaande reserves mochten wel intern behouden blijven, maar konden vanaf dan niet verder toenemen.

[2] Deze aangiftes betreffen de registratie van de pensioenverzekering (groepsverzekering, bedrijfsplan, sectoraal plan…), de kenmerken hiervan, de opgebouwde pensioenrechten van de aangeslotene, de financiering/ uitbetaling van deze rechten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022