To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 3. Praktische vragen

Heeft een uitzendkracht recht op gewaarborgd loon bij ziekte?

Bij ziekte wordt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid geschorst.

Werkgever verwittigen - medisch getuigschrift - controlearts

De uitzendkracht moet bij ziekte zijn werkgever (het uitzendbureau) onmiddellijk verwittigen. Of de uitzendkracht al dan niet een medisch getuigschrift moet overmaken aan zijn werkgever, is afhankelijk van wat daaromtrent voorzien werd in het arbeidsreglement van het uitzendbureau.

De uitzendkracht moet zich evenzeer onderwerpen aan een eventuele controle door een controlearts.

Gewaarborgd loon

In geval van ziekte hebben uitzendkrachten in principe recht op gewaarborgd loon. Aangezien ze echter verbonden zijn met een contract van bepaalde duur, meestal een weekcontract, zijn een aantal bijzondere bepalingen van toepassing.

Er moet rekening gehouden worden met de vier volgende situaties:

  • de uitzendkracht wordt ziek tijdens de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
  • de uitzendkracht wordt ziek tijdens de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en de ziekte duurt verder na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
  • de uitzendkracht wordt ziek na het einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
  • de ziekte van de uitzendkracht duurt langer dan één maand.
De uitzendkracht wordt ziek tijdens de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Wanneer de uitzendkracht minstens 1 maand anciënniteit heeft, heeft hij recht op gewaarborgd loon ten laste van het uitzendbureau en maximum tot het einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Aangezien de meeste uitzendkrachten in de praktijk meestal met weekcontracten werken, zal het gewaarborgd loon vaak beperkt zijn tot een week, zowel voor de uitzendkrachten-arbeiders als de uitzendkrachten-bedienden.

De uitzendkracht wordt ziek tijdens de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid en de ziekte duurt verder na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Van zodra de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid beëindigd is, rusten op het uitzendbureau geen verplichtingen meer inzake het gewaarborgd loon. De uitzendkracht valt ten laste van zijn ziekenfonds dat hem uitkeringen zal storten.

Niettemin zal het uitzendbureau onder de hieronder vermelde voorwaarden, een aanvullende vergoeding aan de uitzendkracht dienen te betalen. De aanvullende vergoeding moet maximum betaald worden tot het einde van de periode van dertig dagen te rekenen vanaf de eerste dag gewaarborgd loon.

Om recht te hebben op deze aanvullende vergoeding moet:

  • de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid beëindigd zijn tijdens een periode van gewaarborgd loon. De ziekte moet met andere woorden verder duren na het einde van de overeenkomst;
  • de anciënniteit van de uitzendkracht bedraagt minstens 1 maand bij hetzelfde uitzendbureau en bij dezelfde gebruiker;
  • de uitzendkracht moet, door middel van een medisch getuigschrift, bewijzen dat zijn ziekte verder loopt na het einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Deze aanvullende vergoeding is voor de uitzendkracht-arbeider gelijk aan:

  • 26,97% van het gedeelte van het loon van de uitzendkracht, dat de loongrens die in aanmerking komt voor de berekening van de uitkeringen van de ziekte‑ en invalidi­teitsverzekering niet overschrijdt, en
  • 86,97% van het gedeelte van het loon van de uitzendkracht dat deze loongrens over­schrijdt.

Voor de uitzendkracht-bediende bedragen de genoemde percentages resp. 27,93% en 87,93%.

De uitzendkracht wordt ziek na het einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid – recht op een aanvullende vergoeding

Indien de uitzendkracht ziek wordt na het einde van zijn arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, valt de uitzendkracht onmiddellijk ten laste van het ziekenfonds, maar heeft hij evenzeer recht op een aanvullende vergoeding ten laste van het uitzendbureau onder de hiernavolgende voorwaarden:

  • de uitzendkracht wordt ziek uiterlijk de eerste werkdag na het einde van zijn arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
  • de uitzendkracht heeft minstens 65 dagen gewerkt bij hetzelfde uitzendbureau en bij dezelfde gebruiker.

De aanvullende vergoeding is voor de uitzendkracht-arbeider gelijk aan:

  • aan25,88% van het gedeelte van het normale loon[1] dat het plafond waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de uitkeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering niet overschrijdt,en
  • aan85,88% van het gedeelte van het normale loon dat dit plafond overschrijdt.

Voor de uitzendkracht-bediende bedragen de genoemde percentages resp. 26,93% en 86,93%.

De aanvullende vergoeding is verschuldigd voor elke niet-gepresteerde werkdag met een maximum van 5 of 6 dagen (naargelang de uitzendkracht in een 5-of 6-dagenstelsel tewerkgesteld is).

Indien het uitzendbureau kan bewijzen dat de opdracht sowieso was afgelopen, is zij vrijgesteld van de uitbetaling van deze aanvullende vergoeding.

De ziekte van de uitzendkracht duurt langer dan één maand

Indien de uitzendkracht langer dan een maand ziek is, kan hij een vergoeding ontvangen van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Na het einde van de eerste maand ziekte en maximum tot het einde van de vierde ziektemaand kan de uitzendkracht aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten de betaling vragen van een aanvullende vergoeding.

Deze vergoeding bedraagt 40% van de uitkering die het ziekenfonds uitbetaald aan de uitzendkracht en is enkel verschuldigd als de uitzendkracht op het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid begint, 2 maanden anciënniteit heeft opgebouwd in de uitzendsector over een periode van 4 maanden.[1] Het normale loon wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019