To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 1. Het recht op vakantie

Wie valt er onder het toepassingsgebied van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie?

De wettelijke bepalingen omtrent jaarlijkse vakantie zijn van toepassing op alle personen die aan het Belgische socialezekerheidsstelsel voor werknemers of op zijn minst aan het stelsel jaarlijkse vakantie onderworpen zijn.

Deze bepalingen zijn bijgevolg van toepassing op:

  • alle werknemers gebonden door een arbeidsovereenkomst (arbeiders, bedienden en dienstboden);
  • de leerlingen en stagiairs die arbeidsprestaties uitvoeren in het kader van een alternerende opleiding (artikel 1bis RSZ-besluit);
  • de studenten voor wie normale socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn[1].

Zijn uitgesloten van het toepassingsgebied:

  • de personen die in een ander stelsel jaarlijkse vakantie genieten (openbare sector);
  • de betaalde sportbeoefenaars;
  • de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector.

Bovendien regelen deze bepalingen enkel de wettelijke jaarlijkse vakantie.  Indien de werkgever extralegale verlofdagen aan zijn werknemer toekent, is hij wat deze dagen betreft niet aan de wettelijke reglementering betreffende de jaarlijkse vakantie onderworpen.

 


[1] Studenten voor wie enkel de solidariteitsbijdragen gelden, komen dus niet in aanmerking.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021