To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties> 1. Het mechanisme van de criteria

De administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

Samenstelling

De administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie bestaat uit verschillende kamers.

Elke kamer is samengesteld uit een gelijk aantal leden die worden aangewezen:

  • enerzijds, op voorstel van de minister van Middenstand onder de personeelsleden van zijn administratie of van het RSVZ, en
  • anderzijds, op voorstel van de minister van Sociale Zaken en van Werkgelegenheid onder de personeelsleden van hun administraties of van de RSZ.

Het mag niet gaan om ambtenaren van die administraties (Middenstand, Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Elke kamer wordt voorgezeten door een beroepsmagistraat.

De leden van de kamers worden door de Koning benoemd. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de administratieve commissie.

De administratieve commissie kan beslissen om deskundigen van de betrokken sector(en) of van het betrokken beroep of beroepen te horen.

De rol van de administratieve commissie

De kamers van de administratieve commissie hebben als taak te beslissen over de kwalificatie van een bepaalde arbeidsrelatie. De kamers spreken zich dus uit over bijzondere gevallen en vervullen een rol van sociale ruling. De beslissingen worden geval per geval genomen. Sommige van die beslissingen (met name de beslissingen die worden genomen op initiatief van een partij bij het begin van de activiteit op het tijdstip van de aansluiting of op initiatief van elke partij die overweegt om een arbeidsrelatie aan te gaan met een andere partij van wie het statuut onzeker is) zijn van kracht voor een periode van 3 jaar. Hierdoor wordt geleidelijk aan rechtspraak gevormd die de instellingen van sociale zekerheid moeten raadplegen als ze de aard van een arbeidsrelatie betwisten.

Deze beslissingen worden genomen :

  • op gezamenlijk initiatief van alle partijen bij de arbeidsrelatie, wanneer de partijen de bevoegde kamer van de administratieve commissie hierom verzoeken binnen een termijn van één jaar vanaf de inwerkingtreding van de wet (1 januari 2013) of de inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat de lijst van specifieke criteria vastlegt of van het koninklijk besluit dat de lijst van sectoren uitbreidt waarvoor een vermoeden is voorzien of van het koninklijk besluit dat de specifieke criteria eigen aan één of meerdere sectoren/beroepen/beroepsactiviteiten vastlegt, voor zover dit van toepassing is op de betrokken arbeidsrelatie[1];
  • op initiatief van een enkele partij bij de arbeidsrelatie. Het gaat om de persoon die een beroepsactiviteit als zelfstandige start en dit aanvraagt bij zijn aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen[2], en dit hetzij bij de aansluiting hetzij binnen een termijn van 1 jaar na de aanvang van de arbeidsrelatie;
  • op initiatief van elke partij bij een arbeidsrelatie of beoogde arbeidsrelatie waarvan het statuut van werknemer of zelfstandige onzeker is en die daarom rechtstreeks de administratieve commissie raadpleegt, hetzij vóór de aanvang van de arbeidsrelatie, hetzij binnen een termijn van 1 jaar na de aanvang van de arbeidsrelatie.

Opmerking: de regels en de modaliteiten van de opdracht van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen zullen bij koninklijk besluit worden vastgesteld.

Gevallen waarin geen beslissing kan worden genomen

Er kan geen beslissing worden genomen:

  • wanneer op het ogenblik van de indiening van het verzoek de bevoegde inspectiediensten een onderzoek of een strafrechtelijk onderzoek hebben geopend betreffende de aard van de arbeidsrelatie;
  • wanneer de aard van de betrokken arbeidsrelatie bij een arbeidsrechtbank aanhangig werd gemaakt of deze zich er reeds over uitgesproken heeft.

Invloed van de beslissingen en beroep

Deze beslissingen zijn bindend voor de instellingen die in de administratieve commissie vertegenwoordigd zijn en voor de sociaalverzekeringsfondsen (dus de RSZ, het RSVZ en de sociale verzekeringsfondsen):

  • voor zover de door de partijen verstrekte gegevens volledig en juist zijn (als dat niet zo is, wordt de beslissing geacht nooit te hebben bestaan);
  • en de voorwaarden betreffende de uitvoering van de arbeidsrelatie waarop de beslissing werd gegrond, niet gewijzigd werden (bij wijziging heeft de beslissing niet langer uitwerking vanaf de dag van de wijziging van deze voorwaarden).

De betrokken instellingen kunnen dus altijd controleren of de elementen die aan de grondslag van de beslissing van de administratieve kamer lagen, behouden zijn gebleven.

Beroep tegen de beslissingen

De partijen kunnen voor de rechtbanken beroep aantekenen tegen de beslissing binnen de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing via aangetekend schrijven. Wordt geen beroep aangetekend, dan wordt de beslissing definitief en kunnen de partijen ze niet meer betwisten[3].

De partij die een beslissing van de bevoegde kamer van de administratieve commissie onder de door hierboven vermelde voorwaarden heeft gekregen, kan een nieuwe beslissing van deze kamer verkrijgen.

Verslag en rechtspraak

Elk jaar stelt de administratieve commissie een verslag op waarin haar rechtspraak wordt opgenomen.

Hoven en rechtbanken

Uiteraard behouden de hoven en rechtbanken hun soevereine bevoegdheid om de aard van een bepaalde arbeidsrelatie te beoordelen, rekening houdende met de algemene criteria en eventueel met de specifieke criteria en/of het vermoeden.

Wanneer een instelling van de sociale zekerheid de aard van een arbeidsrelatie betwist, moet ze vooraf de rechtspraak van de administratieve commissie raadplegen.[1] Koninklijk besluit van 29 oktober 2013 voor het paritair subcomité voor de autobussen en autocars, Koninklijk besluit van 29 oktober 2013 voor het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, Koninklijk besluit van 29 oktober 2013 voor het paritair subcomité voor de taxi's en van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek, enkel voor de activiteiten van verhuur van voertuigen met chauffeur en van collectieve taxidiensten, Koninklijk besluit van 7 juni 2013 voor de uitvoering van bepaalde onroerende werken, Koninklijk besluit van 20 juni voor het paritair comité voor de landbouw en dat voor de tuinbouwondernemingen. Koninklijk besluit van 29 april 2013 voor de bewakingsagenten.

[2] Een koninklijk besluit zal de regels en modaliteiten van de opdracht van de sociale verzekeringsfondsen vaststellen.

[3] Volgens Charles-Eric Clesse, in ‘L'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants. Aux frontières de la fausse indépendance', 2de editie ‘kunnen de partijen hun arbeidsrelatie altijd betwisten voor de hoven en rechtbanken. Wanneer er geen voorziening wordt ingesteld zijn de instellingen van sociale zekerheid echter altijd gebonden door de administratieve beslissing, op zijn minst tijdens de periode van 3 jaar waarin deze beslissing van toepassing is'. (vrije vertaling)

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021