To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid

Wie is de werkgever van de uitzendkracht?

Driepartijen-relatie

Wanneer een onderneming een beroep doet op uitzendarbeid, komt een driepartijen-relatie tot stand tussen het uitzendbureau, de uitzendkracht en de gebruiker.

Enerzijds komt, nadat het uitzendbureau via een rekrutering- en selectieprocedure de geschikte kandidaat heeft gevonden, een arbeidsovereenkomst tot stand tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau. Anderzijds wordt een overeenkomst (met eveneens commerciële afspraken) gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker.

Het uitzendbureau als juridische werkgever

Het uitzendbureau is een onderneming waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in dienst te nemen, om hen ter beschikking te stellen van de gebruikers met het oog op de uitvoering van een toegelaten tijdelijke arbeid.

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid is de overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau verbindt om, tegen de betaling van loon, toegelaten tijdelijke arbeid bij een gebruiker te verrichten.

Het uitzendbureau is de juridische werkgever van de uitzendkracht. Het uitzendbureau is belast met de loonadministratie, betaalt het loon uit aan de uitzendkracht, moet door de uitzendkracht verwittigd worden bij ziekte, moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor de uitzendkrachten, geeft een arbeidsongeval aan bij zijn verzekeraar, enz …

De gebruiker als feitelijke werkgever

Hoewel de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau wordt gesloten, verricht de uitzendkracht zijn fysieke of intellectuele prestaties overeenkomstig de instructies die hij rechtstreeks van de gebruiker ontvangt. Het is immers de gebruiker die binnen zijn onderneming op de werkvloer aan de uitzendkracht uitlegt hoe het werk juist verricht moet worden en wat het resultaat is dat bereikt moet worden.

Tijdens de opdracht staat een uitzendkracht onder gezag, leiding en toezicht van de gebruiker en niet van het uitzendbureau. De gebruiker wordt dan ook beschouwd als feitelijke werkgever.

In de praktijk gaan veel gebruikers ervan uit dat aangezien de uitzendkracht niet rechtstreeks met hen verbonden is via een arbeidsovereenkomst, zij geen enkele verplichting hebben tegenover de uitzendkracht en evenmin aansprakelijk zijn voor de handelingen van de uitzendkracht tijdens het werk. Dit is een misverstand.

De gebruiker (en niet het uitzendbureau) is tijdens de uitzendopdracht van de uitzendkracht verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de reglementering over de arbeidsduur, feestdagen, zondagsrust en nachtarbeid. Evenzeer is de gebruiker verantwoordelijk voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid van de uitzendkracht op het werk. Zo behoort het eveneens tot de verantwoordelijk van de gebruiker om de persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen van de uitzendkracht en erop toe te zien dat deze laatste ze ook daadwerkelijk draagt.

Aangezien de gebruiker als feitelijke werkgever beschouwd wordt, houdt dit eveneens in dat hij, en niet het uitzendbureau, aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade veroorzaakt door de uitzendkracht.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021