To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Wat gebeurt er indien de werknemer opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever?

Opmerking vooraf: onder 'dezelfde werkgever' moet ook worden verstaan 'dezelfde werkgeversgroepering'.

Aanwerving binnen de 12 maanden

Principe: geen werkuitkering

De Activa Brussel[1] wordt niet toegekend wanneer de werknemer opnieuw door dezelfde werkgever in dienst genomen wordt binnen een periode van 12 maanden die volgt op het einde van de aanvankelijke arbeidsovereenkomst die het recht op het voordeel heeft geopend.

De Brusselse regering heeft immers duurzame tewerkstellingen een boost willen geven, en wenst geen meerdere overeenkomsten voor bepaalde duur.

Voorbeelden:

  • Indien een overeenkomst van bepaalde duur van minstens 6 maanden na een onderbreking gevolgd wordt door een nieuwe overeenkomst van bepaalde duur, dan zal de Activa Brussel ten einde lopen op het einde van de eerste tewerkstelling.
  • Indien een overeenkomst van onbepaalde duur na een onderbreking gevolgd wordt door een nieuwe overeenkomst (van bepaalde of onbepaalde duur), dan zal de Activa Brussel ten einde lopen op het einde van de eerste tewerkstelling.

Principe

Nieuwe overeenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking

Geen recht op voordelen

Uitzondering 1: verderzetting van het voordeel bij verlenging

Als de oorspronkelijke overeenkomst die het recht op de voordelen geopend heeft tegen dezelfde voorwaarden en zonder onderbreking verlengd wordt, worden de voordelen tegen dezelfde voorwaarden behouden, voor zover de toekenningsperiode van het recht niet uitgeput is.

Weekenden, feestdagen of inhaalrust worden niet als een onderbreking tussen twee tewerkstellingsperiodes beschouwd als ze buiten de duur van de arbeidsovereenkomst vallen.

Voorbeeld: wanneer de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst eindigt op een vrijdag en de daaropvolgende maandag verlengd wordt, dan wordt dit niet als een onderbreking beschouwd, omdat er enkel een weekend tussen ligt.

Er moet geen nieuwe aanvraag voor de werkuitkering ingediend worden. De bijlage aan de overeenkomst moet echter wel overgemaakt worden aan de uitbetalingsinstelling van de werknemer (die het zal overmaken aan de RVA).

 

Uitzondering 1

-        Verlenging van oorspronkelijke overeenkomst

-        Zonder onderbreking en tegen dezelfde voorwaarden

-        De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 2: contract van onbepaalde duur na contract van bepaalde duur

Als de werknemer eerst aangeworven werd met een contract van bepaalde duur en nadien wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur, dan is de regel dat er geen werkuitkering wordt toegekend wanneer de werknemer binnen de 12 maanden opnieuw wordt aangeworven, niet van toepassing.

In dit geval herbegint de Activa Brussel niet bij 0, maar lopen de voordelen verder. Er moet enkel een nieuwe aanvraag voor uitkeringen ingediend worden. De overeenkomst van onbepaalde duur moet in elk geval overgemaakt worden aan de uitbetalingsinstelling van de werknemer (die het zal overmaken aan de RVA).

Uitzondering 2

-        AOOT volgt (binnen de 12 maanden) op een geactiveerd AOBT

-         

-        Met onderbreking

-        De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 3: wanneer de oorspronkelijke overeenkomst het recht op de voordelen niet opende

Indien de eerste arbeidsovereenkomst waarmee de werknemer bij de werkgever tewerkgesteld was geen recht op de Activa Brussels opende, bijvoorbeeld omdat ze niet voor minstens 6 maanden gesloten was, dan zal de werkgever wel recht hebben op deze steunmaatregel indien hij de werknemer nadien opnieuw aanwerft met een overeenkomst die het recht wel opent, ook al gebeurt dit binnen de 12 maanden na de eerste aanwerving.  In dit geval voorziet de reglementering immers dat er geen wachttijd doorlopen moet worden tussen de beide contracten.

De tweede aanwerving moet uiteraard nog wel binnen de geldigheidsduur van het Activa Brussels-attest vallen. De werknemer moet dus in bezit zijn van een attest tijdens de eerste initiële arbeidsovereenkomst. Indien de aanvraag is ingediend op het moment van de tweede aanwerving, is de werknemer immers geen niet-werkende werkzoekende meer.

Opmerking: indien een contract van bepaalde duur die niet geactiveerd werd, gevolgd wordt door een bijlage, dan kan de activering niet opgestart worden. Er moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden, opdat de activering kan plaatsvinden.

Uitzondering 3

Nieuwe overeenkomst (binnen de 12 maanden) die volgt op de eerste niet-geactiveerde overeenkomst

Met of zonder onderbreking

De voordelen starten bij de 2de arbeidsovereenkomst

Aanwerving na 12 maanden

Indien de werknemer na een periode van 12 maanden opnieuw wordt aangeworven door dezelfde werkgever, zal hij niet meer van een eventueel saldo van werkuitkeringen kunnen genieten. Hij zal daarentegen wel opnieuw van de Activa Brussels kunnen genieten indien hij opnieuw aan de vereiste voorwaarden voldoet en over een geldige Activa Brussel-attest beschikt. De teller wordt dan opnieuw op nul gezet en een nieuwe activeringsperiode van 30 maanden zal ingaan.

Principe

Nieuwe overeenkomst na 12 maanden

 

Geen toekenning van overgebleven saldo uit de vorige activering

De voordelen starten terug vanaf 0 zodra de voorwaarden opnieuw vervuld zijn

Zelfde redenering indien er 'oude' Activa-voordelen niet uitgeput zijn

Dezelfde regels als hierboven uiteengezet gelden indien er nog een openstaand saldo van voordelen is in het kader van de oude Activa-reglementering (KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden). In dit geval kunnen de voordelen echter maximum behouden worden tot uiterlijk 31 december 2018 (einddatum van overgangsmaatregelen).

 


[1] Deze regel geldt ook voor de opleidingssteun.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021