To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het vakantiegeld in dienst

Welke loonselementen worden in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld van de bedienden?

Enkel vakantiegeld

Daar het enkel vakantiegeld gelijk is aan de normale bezoldiging voor de dag waarop de bediende vakantie neemt, is er geen probleem om het enkel vakantiegeld te berekenen. De werknemer zal voor zijn vakantiedagen zijn gewoon loon ontvangen en daarenboven recht hebben op alle voordelen die uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeien, alsof hij gewoon gewerkt zou hebben.

Hij zal echter geen recht hebben op maaltijdcheques voor de dagen waarop hij vakantie neemt, daar deze enkel voor effectief gewerkte dagen toegekend worden.

Dubbel vakantiegeld

Het dubbel vakantiegeld wordt berekend op basis van het brutoloon van de maand waarin de vakantie ingaat.

Vast loon en variabel loon

Uiteraard moet het vast loon waarop de werknemer recht heeft in de maand waarin de vakantie ingaat in aanmerking genomen worden voor de berekening van het dubbel vakantiegeld.

Ook het variabel loon moet in deze berekening opgenomen worden. Het gaat hier om elke veranderlijke premie, bonus,… die gekoppeld is aan een criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt (afhankelijk van een bepaalde winst, een zekere productiviteit, een behaald resultaat,…), ongeacht de periodiciteit of het ogenblik van betaling. Voorbeelden van dergelijk variabel loon zijn commissielonen, commissieverlies, premies, bonussen, winstdelingen[1], 'structurele' overuren, enkel vakantiegeld op variabel loon,...

Opgelet! Elk beding gesloten tussen de werkgever en de werknemer dat bepaalt dat het vakantiegeld in de premie, bonus,… inbegrepen is, is nietig!

Voordelen in natura

De voordelen in natura zijn een onderdeel van het brutoloon van de werknemer en dienen dus in aanmerking genomen te worden voor de berekening van het vakantiegeld. Het gaat hier bijvoorbeeld om het voordeel in natura dat voortvloeit uit het privégebruik van een gsm of lap top.

Uitgesloten

Een koninklijk besluit heeft gepreciseerd dat het gedeelte van de bezoldiging dat niet aan de gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen is, geen deel uitmaakt van de berekeningsbasis voor het vakantiegeld van de bedienden[2].

Komen aldus niet in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld:

  • de maaltijdcheques;
  • de ecocheques;
  • de eindejaarspremie of dertiende maand (deze maakt ook geen deel uit van het van het maandloon van de maand waarin de vakantie ingaat. Ze wordt immers slechts in december uitbetaald);
  • het voordeel in natura dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfswagen;
  • de loonbonus;
  • de werkgeversbijdragen in de groepsverzekering;
  • de hospitalisatieverzekering;
  • onkostenvergoedingen, voor zover deze slechts reële kosten dekken. Indien het om verdoken loon gaat, komen ze uiteraard wel in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld.


[1] Onder bepaalde voorwaarden zijn winstdeelnemingen evenwel uitgesloten uit het loonbegrip. De winstdeelnemingen die aan deze voorwaarden voldoen, moeten uiteraard ook niet meegeteld worden voor de berekening van het vakantiegeld.

[2] Koninklijk Besluit van 18 februari 2003, Belgisch Staatsblad van 6 maart 2003.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020