To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Oudere werknemers

Welke werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering?

Principe

Behoren tot de doelgroep oudere werknemers, de werknemers die:

 • verbonden zijn aan een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest;
 • aan alle basistakken van de sociale zekerheid onderworpen zijn (geneeskundige verzorging en uitkeringen, werkloosheid, pensioen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, gezinsbijslag en jaarlijkse vakantie);
 • behoren tot categorie 1 (restcategorie) zoals voorzien in de reglementering van de structurele lastenverlaging (zie verder);
 • werkelijk arbeidsprestaties leveren, behalve in geval van een wettelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst[1] en bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging;
 • op de laatste dag van het kwartaal minstens 58 jaar oud zijn (vóór 1 januari 2020: 55 jaar);
 • en een kwartaalloon hebben van minder dan 13.945 euro.
  • Opgelet : voor het 4de kwartaal van elk jaar bedraagt het loonplafond 18.545 euro, behalve voor uitzendkrachten (eerste toepassing: 4de kwartaal 2019)
  • Voor uitzendkrachten bedraagt het loonplafond voor het 1ste kwartaal 1 van elk jaar 18.545 euro (eerste toepassing: 1ste kwartaal 2020).
Bijkomende voorwaarde voor de doelgroepvermindering “nieuwe aanwerving”

Om het recht te openen op de vermindering “nieuwe aanwerving” (dus voor oudere werknemers die aangeworven worden en niet de "zittende werknemers") moet de oudere werknemer bovendien een niet-werkende werkzoekende zijn. Onder oudere niet-werkende werkzoekenden worden personen verstaan die:

 • bij de VDAB ingeschreven zijn als een niet-werkende werkzoekende[2];
 • en gedurende de voorbije vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van hun indienstneming niet zijn tewerkgesteld bij de werkgever[3] die de doelgroepvermindering aanvraagt.

Opmerking: Een werknemer die in de voorbije 4 kwartalen als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt heeft, komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering oudere werknemers “nieuwe aanwerving” op voorwaarde dat hij tussen zijn tewerkstelling als uitzendkracht bij de werkgever en zijn indienstneming minstens 1 dag als niet-werkende werkzoekende ingeschreven is bij de VDAB.

Statuut van de werknemer

Het statuut van de werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, ...), de aard en duur van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, ...) en het werkrooster (voltijds of deeltijds) zijn in principe niet belangrijk.

Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen vermindering toegekend worden. Deze minimumgrens geldt echter niet voor bepaalde werknemers.

Deze werknemers zullen met andere woorden toch de doelgroepvermindering kunnen genieten, ook al hebben ze in het betrokken kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder gepresteerd.

Uitsluitingen

Vier types werknemers geven geen recht op de doelgroepvermindering.

De werknemers uit een ander gewest

De werknemers verbonden aan een vestigingseenheid gelegen in het Brusselse of het Waalse Gewest komen niet voor deze doelgroepvermindering in aanmerking. Zij kunnen eventueel wel het recht openen op een gelijkaardige doelgroepvermindering uit een ander gewest.

De werknemers in bepaalde activiteitensectoren

De categorieën 2 en 3 zoals voorzien in de reglementering van de structurele lastenverlaging komen niet voor deze doelgroepvermindering in aanmerking.

De niet aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers

In de privésector kunnen de volgende werknemers geen recht geven op de doelgroepvermindering geven vermits ze, indien bepaalde voorwaarden vervuld worden, niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn:

 • de werknemers die bepaalde prestaties verrichten in de socio-culturele sector op voorwaarde dat deze prestaties beperkt blijven tot 25 werkdagen per kalenderjaar bij één of meer werkgevers;
 • de werknemers die enkel op de dag van een sportmanifestatie worden tewerkgesteld door de organisatoren voor zover deze prestaties beperkt blijven tot 25 dagen per kalenderjaar bij één of meer werkgevers;
 • de arbeiders tewerkgesteld bij het aanleggen van hopplanten, het plukken van hop en tabak en het kuisen en sorteren van teenwilgen;
 • de vrijwilligers van wie de vergoeding een bepaald bedrag niet overschrijdt.
De werknemers die gedeeltelijk aan de sociale zekerheid onderworpen zijn

In de privésector kunnen de volgende personen geen recht geven op de doelgroepvermindering vermits ze, indien bepaalde voorwaarden vervuld worden, niet aan alle basistakken van de sociale zekerheid onderworpen zijn:

 • de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist;
 • de betaalde sportbeoefenaars;
 • de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
 • de mannen en vrouwen die instaan voor kinderopvang;
 • sommige beursstudenten;
 • de werknemers die arbeidsprestaties in het raam van een PWA-overeenkomst verrichten;
 • het academisch personeel van het vrij universitair onderwijs;
 • het personeel van het vrij niet universitair onderwijs dat een weddetoelage ontvangt;
 • het personeel tewerkgesteld door een dienst voor school- of beroepsopleiding of een PMS-centrum dat een weddetoelage ontvangt.

In de overheidssector zijn de meeste ambtenaren en contractuele werknemers niet onderworpen aan alle socialezekerheidsstelsels. Zij komen dus evenmin in aanmerking voor de vermindering.

 


[1] Zoals vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[2] Een bewijs van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB volstaat. Het volstaat ook dat de betrokkene één dag werkzoekend is.

[3] Dit begrip verwijst naar de juridische entiteit.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021