To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 2. Het elektronisch toezicht op de werknemers

Wat men niet uit het oog mag verliezen

Opnemen van de verwerking “elektronisch toezicht” in het dataregister

De werkgever mag niet vergeten om de verwerking op te nemen in het dataregister. Deze verplichting vervangt de vroegere aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de voorloper van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze fiche 1. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van personeelsbeheer – vraag “Heeft de werkgever de plicht om een register van verwerkingsactiviteiten of dataregister bij te houden voor de verwerking van persoonsgegevens?”) of de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vertrouwelijkheid en toegangsrecht

De werkgever moet ook waken over de vertrouwelijkheid van de behandelde informatie en de betrokken werknemer toegang verlenen tot de gegevens die hem aanbelangen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018