To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 5. Het fouilleren van werknemers

Welke conclusies kunnen we hieruit trekken?

Als u vermoedens van diefstal in uw onderneming heeft en uw werknemers bij het verlaten van de arbeidsplaats wil laten controleren, raden wij u aan om de voorwaarden van de cao nr. 89 na te leven.

Indien u dat niet doet, zou een misnoegde werknemer schadevergoeding kunnen eisen wegens inbreuk op zijn private levenssfeer. En als de controle tot een ontslag wegens dringende reden zou leiden, zou de rechter kunnen weigeren om de feiten in acht te nemen bij zijn beoordeling van de dringende reden.

Ook als u de spullen van uw werknemer tijdens de uitoefening van het werk wil controleren, moet u heel voorzichtig zijn. Het principe van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens houdt immers in dat u eerst de toestemming van de werknemer moet verkrijgen. U zou die toestemming bijvoorbeeld kunnen bekomen door een clausule in uw arbeidsreglement op te nemen, maar deze oplossing werd tot hiertoe nog niet expliciet aanvaard door de rechtspraak.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018