To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kosten eigen aan de werkgever

Wat zijn kosten eigen aan de werkgever? Moeten ze worden terugbetaald?

Eén van de talrijke verplichtingen van de werkgever die zijn opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet is de verplichting de werknemer te doen werken op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, inzonderheid, door de ‘voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen’[1].

Het is uit deze bepaling dat het begrip ‘kosten eigen aan de werkgever’ is afgeleid. Hieruit volgt dat de werkgever verplicht is de kosten te dragen die in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden gemaakt.

In de praktijk is gebleken dat deze kosten zeer vaak door de werknemer in plaats van door de werkgever worden gemaakt, zodat deze laatste die bedragen aan de werknemer moet terugbetalen.

Volgens de rechtsleer is deze verplichting echter beperkt[2]. De wet verduidelijkt overigens dat ze enkel ‘behoudens strijdige bepaling’ geldt. Het principe is dus dat de partijen kunnen overeenkomen wie van hen deze kosten zal dragen. Het is daarom belangrijk om de tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst te raadplegen.

In bepaalde gevallen verplichten specifieke bepalingen (wet, cao, ...) de werkgever om bij te dragen in de kosten. We denken hierbij onder meer aan de verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling[3].

 


[1] Artikel 20, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[2] Compendium droit du travail 2020-2021 van Willy Van Eeckhoutte en Vincent Neuprez.

[3] Zie de rubriek "Terugbetaling van vervoerskosten" van ons dossier "Loon" onder Sociaal/Dossiers. Zie ook onze rubriek Sectoraal voor de bepalingen die specifiek zijn voor uw paritair comité.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2022