To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties> 1. Het mechanisme van de criteria

Regularisatie

Bij herkwalificatie tot arbeidsrelatie van werknemer (schijnzelfstandige)

  • de rechtzetting zal enkel betrekking hebben op de bijdragen als dusdanig en niet op de verhogingen, intresten en andere kosten of sancties;
  • de bijdragen die sinds de inwerkingtreding verschuldigd zouden zijn aan het RSVZ of aan het sociaal verzekeringsfonds mogen van die bijdragen worden afgehouden;
  • de bijdragen die vóór de herkwalificatie daadwerkelijk werden betaald aan het RSVZ of aan het sociaal verzekeringsfonds blijven daarentegen verworven voor deze instellingen en kunnen niet worden teruggevorderd door de werknemer;
  • de maandelijkse bezoldiging van de werknemer (zonder patronale socialezekerheidsbijdragen en vóór aftrek van de bedrijfsvoorheffing) wordt geacht gelijk te zijn aan het maandelijks gemiddelde van de inkomsten die werden toegekend als zelfstandige, verminderd met het maandelijks gemiddelde van de aan het RSVZ of aan het sociaal verzekeringsfonds verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen.

Bij herkwalificatie in zelfstandige arbeidsrelatie (schijnwerknemer)

  • de rechtzetting zal enkel betrekking hebben op de bijdragen als dusdanig en niet op de verhogingen en interesten;
  • de bijdragen die sinds de inwerkingtreding verschuldigd zouden zijn aan de RSZ als persoonlijke werknemersbijdragen mogen van die bijdragen worden afgehouden;
  • de persoonlijke bijdragen die vóór de herkwalificatie daadwerkelijk werden betaald aan de RSZ blijven daarentegen verworven voor deze instelling en kunnen niet worden teruggevorderd door de zelfstandige noch door zijn medecontractant (voormalige werkgever).

Merken we op dat wanneer de administratieve commissie een beslissing neemt op initiatief van een enkele partij van de arbeidsrelatie ingeval deze een beroepsactiviteit van zelfstandige start en een aanvraag ervoor doet bij haar sociaal verzekeringsfonds (en dit hetzij bij de aansluiting hetzij binnen een termijn van 1 jaar na de aanvang van de arbeidsrelatie) en deze commissie stelt vast dat er geen overeenstemming is tussen een arbeidsrelatie en de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven, de herkwalificatie slechts voor de toekomst geldt[1].

 


[1] Artikel 341 van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021