To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Contractuele vervangers in de openbare sector

Wat is de doelgroepvermindering voor de contractuele vervangers?

De werkgever kan gelijktijdig twee soorten verminderingen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering.

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan inderdaad gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten.

De doelgroepvermindering voor de contractuele vervangers in de openbare sector geldt voor de contractuele werknemers die aangeworven worden ter vervanging van bepaalde ambtenaren die in loopbaanonderbreking zijn of die  hun arbeidsprestaties verminderd hebben.

De werkgevers die deze contractuelen tewerkstellen, genieten tijdens de volledige duur van de tewerkstelling van de structurele vermindering van de sociale lasten en van een vermindering die het saldo van de basisbijdragen voor de sociale zekerheid dekt na toepassing van de structurele vermindering.

U moet geen bijzondere formaliteiten vervullen.  Voor bijkomende informatie kan u hier klikken.

Opgelet! Hoewel deze vermindering intussen geregionaliseerd is, hanteren de verschillende gewesten hier momenteel nog steeds dezelfde regels.

Meer informatie over de overige doelgroepverminderingen vindt u in het dossier "Tewerkstellingsmaatregelen".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021