To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Welke werkgevers kunnen aanspraak maken op de premie?

Alle werkgevers (zowel in de publieke als in de private sector) die een niet-werkende werkzoekende aanwerven, komen in aanmerking voor een aanwervingspremie.

Uitgesloten ondernemingen

Bepaalde ondernemingen worden echter uitgesloten:

 • de ondernemingen ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van de steunregelingen tot herstel van de schade die veroorzaakt is door bepaalde natuurrampen;
 • de ondernemingen in moeilijkheden.
Onderneming in moeilijkheden

Onder onderneming in moeilijkheden in de zin van deze reglementering verstaan we een onderneming die aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • de onderneming is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met uitzondering van een KMO die minder dan drie jaar bestaat, waarvan meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal door de opgebouwde verliezen is verdwenen[1];
 • een aantal van de vennoten is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, met uitsluiting van een KMO die minder dan drie jaar bestaat, en meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming, zoals dat in de boeken van de onderneming is vermeld, is door de gecumuleerde verliezen verdwenen;
 • tegen de onderneming loopt een collectieve insolventieprocedure of de onderneming voldoet volgens de criteria van het nationale recht aan de criteria om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen;
 • de onderneming heeft reddingssteun ontvangen en heeft de lening nog niet terugbetaald of heeft de garantie nog niet beëindigd, dan wel herstructureringssteun ontvangen en zit nog altijd in een herstructureringsplan;
 • de onderneming is geen KMO waarbij de afgelopen twee jaar:
  • a) de verhouding tussen het vreemde vermogen en het eigen vermogen, volgens de boekhouding van de onderneming, meer dan 7,5 bedroeg;
  • b) de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad lager lag dan 1,0.

 


[1] Dat is het geval als het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming, een negatieve uitkomst oplevert die groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021