To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> a. Algemene principes

Wat zijn de voornaamste doelgroepverminderingen?

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste doelgroepverminderingen, met de vermelding of ze federaal of gewestelijk zijn. In dat laatste geval wordt verduidelijkt welk gewest al specifieke regels heeft uitgewerkt.

De overgangsmaatregelen die de verschillende regio’s hebben genomen, worden hier echter niet verder gespecifieerd. U vindt ze immers terug onder de verschillende desbetreffende rubrieken.

Doelgroepvermindering

Federale steunmaatregel

Gewestelijke steunmaatregel

Eerste aanwervingen

Ja

Nee

Collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek

Ja

Nee

Vast personeel in de horeca

Ja

Nee

Jonge werknemers

Nee

Ja. Het Vlaams Gewest heeft specifieke regels uitgewerkt. De andere regio’s hebben deze vermindering afgeschaft.

Oudere werknemers

Nee

Ja.

Langdurig werkzoekenden

Nee

Ja. Deze vermindering is echter afgeschaft in alle regio's.

Herstructureringen – Werkgeversdeel[1]

Nee

Ja. Deze vermindering is echter afgeschaft in alle regio's.

Mentors

Nee

Ja. Het Franstalig Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben deze vermindering echter afgeschaft.

Contractuele vervangers in de openbare sector

Nee

Ja, maar de regels zijn nog in alle gewesten identiek

Huispersoneel

Nee

Ja. Het Franstalig Waals Gewest heeft deze vermindering echter afgeschaft.

Onthaalouders

 

Ja, maar de regels zijn nog in alle gewesten identiek

Kunstenaars

 

Ja, maar de regels zijn nog in alle gewesten identiek

Gesubsidieerde contractuelen

 

Ja, maar de regels zijn nog in alle gewesten identiek. De Duitstalige Gemeenschap heeft deze steun echter afgeschaft.

Voor een volledige en gedetailleerde uitleg over elke doelgroepvermindering, meer bepaald over het forfaitair bedrag van de vermindering en de totale duur van de vermindering, verwijzen we u naar de betreffende fiches.

 


[1] Werknemers die ten gevolge van een herstructurering werden ontslagen komen nog steeds in aanmerking voor een vermindering van hun persoonlijke socialezekerheidsbijdragen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021