To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Welke sociale bescherming geniet de bezoldigde kunstenaar?

De bezoldigde kunstenaar krijgt een sociale dekking op grond van de gestorte bijdragen en van het aantal werkdagen dat hij bij de RSZ aangegeven heeft. Hij geniet sociale rechten in de volgende sectoren: ziekte en invaliditeit, werkloosheid[1], pensioen, kinderbijslag, arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De uitkeringen en vergoedingen worden uitgekeerd via de betalingsinstellingen die de gewone bezoldigde werknemers behandelen, met uitsluiting van het vakantiegeld. Dat wordt namelijk rechtstreeks betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), niettegenstaande kunstenaars het statuut van bediende hebben.

Elke werkgever die een kunstenaar tewerkstelt, moet voor deze werknemer bij FAMIFED aangesloten zijn. Het zal dus niet het gewone, private kinderbijslagfonds van de werkgever zijn dat het dossier van de kunstenaar behandelt[2].

 


[1] Omdat kunstenaars vaak per prestatie betaald worden, zijn er voor hen specifieke regels opgenomen in de werkloosheidsreglementering. Voor meer informatie over de werkloosheidsrechten van kunstenaars kan u het infoblad T53 op de website van de RVA raadplegen. U vindt dit terug in de rubriek Documentatie / Infobladen werknemers.

[2] Ook na de zesde staatshervorming blijft FAMIFED bevoegd voor de kinderbijslag voor kunstenaars.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021