To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Onder welke voorwaarden kan een student aan verminderde bijdragen tewerkgesteld worden?

Principe

Op de prestaties die als student uitgevoerd worden, zijn in principe de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zoals voor elke andere werknemer.

Uitzondering

Indien aan de voorwaarden voldaan is, kan een totale periode van maximum 475 arbeidsuren per burgerlijk jaar (kalenderjaar)[1] aanleiding geven tot verminderde bijdragen

Het percentage van deze verminderde bijdragen is gelijk aan 8,13%, waarvan 5,42%[2] ten laste is van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Eerste voorwaarde: tijdige Dimona-aangifte

De verminderde bijdragen kunnen slechts genoten worden indien de werkgever een tijdige Dimona-aangifte voor de student heeft gedaan. Is dit niet het geval, dan zullen alle door de student gepresteerde uren aan de normale socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Opgelet! Om geldig te zijn, moet een studenten-Dimona aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vindt alle uitleg over deze studenten-Dimona onder de vraag “Wat zijn de bijzonderheden voor de Dimona-aangifte voor studenten?

Tweede voorwaarde: contingent van 475 uren

De verminderde bijdragen kunnen maar genoten worden tijdens maximum 475 arbeidsuren per jaar[3].  Deze 475 uren kunnen bij één of meerdere werkgevers gepresteerd worden. 

Om er zeker van te zijn dat u de student nog met verminderde bijdragen kan tewerkstellen, bestaan er een aantal manieren om na te gaan hoeveel dagen de student al gewerkt heeft

Opgelet ! Als gevolg van de coronacrisis, werd een bijzondere regeling ingevoerd waarbij sommige gepresteerde uren niet worden meegerekend in het 475 uren-contingent:

  • voor het kalenderjaar 2020 werd er beslist om de uren die studenten van 1 april tot 30 juni 2020 (2de kwartaal) werken niet in rekening te brengen bij het 475 uren-contingent, en dit in alle sectoren. Deze maatregel werd ook toegepast in de zorgsector en de onderwijssector van 1 oktober tot 31 december 2020 (4de kwartaal).
  • voor het kalenderjaar 2021 werd het volgende voorzien:

 

Sector

Uren die niet meetellen

Waarom deze versoepeling?

Zorg en onderwijs

1ste en 2de kwartaal van 2021

(januari tot en met juni)

Studentenwerk bevorderen om de extra werkdruk op te vangen

Alle sectoren

3de kwartaal van 2021

(juli tot en met september)

Studentenjobs stimuleren

 

Studenten die tijdens het 1ste en 2de kwartaal van 2021 in de zorg of het onderwijs werken, hebben dus voor de rest van 2021 nog recht op 475 uur studentenarbeid, in deze of andere sectoren. Ze mogen op die manier meer dan 475 uur werken in totaal.

De versoepeling in het 3de kwartaal van 2021 betreft alle sectoren. Deze maatregel heeft drie gevolgen:

  • De uren die studenten in dit kwartaal werken, tellen niet mee voor de limiet van 475 uur. De verminderde RSZ-bijdrage is ook van toepassing op die uren.
  • Een student die bijvoorbeeld eind juni al de 475-urengrens heeft bereikt, kunt u tijdens het derde kwartaal nog altijd als jobstudent in dienst nemen in de bovenvermelde sectoren.
  • Een student die tijdens het derde kwartaal heeft gewerkt in de bovenvermelde sectoren, kunt u tijdens het vierde kwartaal van 2021 vlotter als student tewerkstellen.
Derde en vierde voorwaarde

Naast de 2 hierboven besproken voorwaarden moeten nog twee andere voorwaarden vervuld zijn om van de verminderde bijdragen te kunnen genieten:

  • de arbeidsprestaties moeten plaatsvinden buiten de uren van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. De RSZ verstaat onder “periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling” de periodes tijdens dewelke de student geacht wordt de lessen of de activiteiten te volgen in de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is. Voor de studenten in het middelbaar onderwijs, waar alle lessen verplicht zijn, zijn de periodes van niet-verplichte aanwezigheid dus de woensdagnamiddagen, de zaterdagen en zondagen en de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. Voor de universiteitsstudenten geldt het regime van de verminderde bijdragen wanneer ze werken tijdens de uren dat ze niet geacht worden aan lessen deel te nemen;
  • de arbeidsprestaties moeten plaatsvinden in het kader van een studentenovereenkomst. Een studentenovereenkomst mag niet langer dan 12 ononderbroken maanden duren. Studenten die reeds minstens 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werken, worden voor hun tewerkstelling bij deze werkgever als gewone werknemers beschouwd. Eenmaal de student deze grens van 12 maanden bij een werkgever heeft bereikt, blijft dit voor de volgende jaren gelden en kan de student met deze werkgever geen overeenkomst voor studenten meer sluiten en dus ook niet meer van de verminderde bijdragen genieten. 

 


[1] Ongeacht of de studentenovereenkomst het kalenderjaar overschrijdt.

[2] Hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden als bijdrage voor het Asbestfonds. Deze bijdrage is evenwel enkel verschuldigd voor het eerste en tweede kwartaal van elk jaar.

[3] Het maakt hierbij niet uit of de dagen waarop deze uren gepresteerd worden binnen of buiten de schoolvakanties vallen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021