To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Onder welke voorwaarden kan een student aan verminderde bijdragen tewerkgesteld worden?

Principe

Op de prestaties die als student uitgevoerd worden, zijn in principe de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zoals voor elke andere werknemer.

Uitzondering

Indien aan de voorwaarden voldaan is, kan een totale periode van maximum 475 arbeidsuren per burgerlijk jaar (kalenderjaar)[1] aanleiding geven tot verminderde bijdragen

Het percentage van deze verminderde bijdragen is gelijk aan 8,13%, waarvan 5,42%[2] ten laste is van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Eerste voorwaarde: tijdige Dimona-aangifte

De verminderde bijdragen kunnen slechts genoten worden indien de werkgever een tijdige Dimona-aangifte voor de student heeft gedaan. Is dit niet het geval, dan zullen alle door de student gepresteerde uren aan de normale socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Opgelet! Om geldig te zijn, moet een studenten-Dimona aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vindt alle uitleg over deze studenten-Dimona onder de vraag “Wat zijn de bijzonderheden voor de Dimona-aangifte voor studenten?

Tweede voorwaarde: contingent van 475 uren

De verminderde bijdragen kunnen maar genoten worden tijdens maximum 475 arbeidsuren per jaar[3].  Deze 475 uren kunnen bij één of meerdere werkgevers gepresteerd worden. 

Om er zeker van te zijn dat u de student nog met verminderde bijdragen kan tewerkstellen, bestaan er een aantal manieren om na te gaan hoeveel dagen de student al gewerkt heeft

Opgelet ! Als gevolg van de coronacrisis, werd een bijzondere regeling ingevoerd waarbij sommige gepresteerde uren niet worden meegerekend in het 475 uren-contingent.

Tijdens het kalenderjaar 2022 wordt er in de sectoren van de zorg en het onderwijs geen rekening gehouden met de prestaties die studenten in de maanden januari, februari en maart 2022 leveren voor het contingent van 475 uur. 

Studenten in deze sectoren kunnen in 2022 dus meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen werken.

Voorbeeld: een student werkt als student in de zorg in februari 2022. Hij werkt 80 uur met solidariteitsbijdragen. Normaal zou deze student dan nog 395 uur met solidariteitsbijdragen hebben (475-80). Door de neutralisering kan hij nog altijd 475 uur als student werken met solidariteitsbijdragen.

In andere sectoren wordt er geen rekening gehouden met maximaal 45 uur prestaties als student in de eerste 3 maanden van 2022. Dat betekent dat er maximaal 45 uur tijdens die periode niet van het contingent van 475 uur worden afgetrokken. Studenten die in andere sectoren werken kunnen dus in 2022 tot 520 uur met verminderde RSZ-bijdragen werken.

Voorbeeld: een student werkt als student in de horeca in februari 2022. Hij werkt 80 uur met solidariteitsbijdragen. Normaal zou deze student dan nog 395 uur met solidariteitsbijdragen hebben (475-80). Door de gedeeltelijke neutralisering van 45 uur kan hij na die prestaties in februari nog 440 uur als student werken met solidariteitsbijdragen.

Derde en vierde voorwaarde

Naast de 2 hierboven besproken voorwaarden moeten nog twee andere voorwaarden vervuld zijn om van de verminderde bijdragen te kunnen genieten:

  • de arbeidsprestaties moeten plaatsvinden buiten de uren van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. De RSZ verstaat onder “periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling” de periodes tijdens dewelke de student geacht wordt de lessen of de activiteiten te volgen in de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is. Voor de studenten in het middelbaar onderwijs, waar alle lessen verplicht zijn, zijn de periodes van niet-verplichte aanwezigheid dus de woensdagnamiddagen, de zaterdagen en zondagen en de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. Voor de universiteitsstudenten geldt het regime van de verminderde bijdragen wanneer ze werken tijdens de uren dat ze niet geacht worden aan lessen deel te nemen;
  • de arbeidsprestaties moeten plaatsvinden in het kader van een studentenovereenkomst. Een studentenovereenkomst mag niet langer dan 12 ononderbroken maanden duren. Studenten die reeds minstens 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werken, worden voor hun tewerkstelling bij deze werkgever als gewone werknemers beschouwd. Eenmaal de student deze grens van 12 maanden bij een werkgever heeft bereikt, blijft dit voor de volgende jaren gelden en kan de student met deze werkgever geen overeenkomst voor studenten meer sluiten en dus ook niet meer van de verminderde bijdragen genieten. 

 


[1] Ongeacht of de studentenovereenkomst het kalenderjaar overschrijdt.

[2] Hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden als bijdrage voor het Asbestfonds. Deze bijdrage is evenwel enkel verschuldigd voor het eerste en tweede kwartaal van elk jaar.

[3] Het maakt hierbij niet uit of de dagen waarop deze uren gepresteerd worden binnen of buiten de schoolvakanties vallen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021